Wieloaspektowe perspektywy pracy włoskiego personelu pielęgniarskiego podczas pandemii COVID 19 – raport z badań
 
Więcej
Ukryj
1
UKSW
 
 
Data nadesłania: 23-08-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-02-2023
 
 
Data akceptacji: 22-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
 
 
JoMS 2023;50(1):93-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań przeprowadzonych we włoskim środowisku pielęgniarskim było ukazanie prawdziwego obrazu towarzyszącego czynnościom zawodowym w ekstremalnych warunkach.

Materiał i metody:
Dobór próby realizowano metodą kuli śnieżnej, która polega na tym, że wyznacza się kilka punktów startowych badania, którymi są znani badaczowi reprezentanci zbiorowości generalnej, każda z tych osób docierała do innych osób, które z kolei przekazywały kwestionariusze następnym, stąd nazwa „śnieżna kula”. Jest to metoda polecana w badaniach eksploracyjnych, do badania zbiorowości, do których dotarcie mogłoby okazać kłopotliwe.

Wyniki:
W zdecydowanej większości placówek 63,8% nie było wcześniej szkolenia na wypadek wystąpienia ewentualnej pandemii, w 19% „raczej nie odbyły” się takie szkolenia, „raczej odbyły się” w 7,6% placówek, „zdecydowanie tak” w 3,8% placówek, respondenci, którzy nie pamiętają faktu szkolenia stanowią 5,7%. Podczas trwającej pandemii szkolenia związane z przestrzeganiem reżimu sanitarno-epidemiologicznego „zdecydowanie nie odbyły” się w 37,1% placówek, „raczej nie odbyły się” w 12,4%, „raczej odbyły się” w 25,7%, „zdecydowanie odbyły się” w 18,1% placówek, 6,7% respondentów nie ma zdania na ten temat.

Wnioski:
Na pytanie o szkolenie na wypadek pandemii większość respondentów odpowiedziało zdecydowanie przecząco. Podobnie sytuacja odnosi się do braku instruktażu związanego ze stanem sanitarno-epidemiologicznym w ponad połowie placówek medycznych. W większości przypadków odbył się instruktaż jak należy nosić ubranie i akcesoria ochronne. Liczba środków ochrony indywidualnej nie jest oceniana jako wystarczająca w opinii ponad połowy respondentów. Jednak większość respondentów nie musiała dokonywać ich zakupów z własnych środków finansowych.

 
REFERENCJE (25)
1.
Agnoletto, V. (2020). Senza respiro. Un’inchiesta indipendente sulla pandemia Coronavirus, in Lombardia, Italia, Europa. Come ripensare un modello di sanità pubblica. Milano: Altoreconomia.
 
2.
Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. S. Cieśla (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
3.
Bernstein, P.L. (1997). Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bogaczyk, G., Ekspertka: Metafory wojenne były najczęściej używane w odniesieniu do epidemii, https://naukawpolsce.pl/aktual..., (dostęp:15.06.2022).
 
5.
Carola, E. (2021). Il Consiglio in ascolto. Le esigenze dei giovani residenti in Lombardia. Executivesummary. Milano: PoliS-Lombardia.
 
6.
Constantinou, M., Antonios K., Karekla M. (2021). Is science failing to pass its message to people? Reasons and risks behind conspiracy theories and myths regarding COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (6343), 1–10.
 
7.
De Lorenzo, G., Indini, A. (2020). Il libro nero del coronavirus. Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l’Italia. Milano: Historica Edizioni.
 
8.
Durkheim, E. (1926). De la Divisiondutravail social. Paris.
 
9.
Dutkiewicz, W. (2001). Podstawy metodologii badań. Kielce: Wydawnictwo Stachurski.
 
10.
Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość, „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Giddens, A. (1990).The Consequences of Modernity. Polity Press. Cambridge.
 
12.
Jabłońska, K., Sobieraj, A. (2013). Dobór próby badawczej czynnikiem sukcesu w prowadzonych badaniach empirycznych. Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 2(6), 40–48.
 
13.
Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Klimaszewska K., Rolka H., Kondzior D., Kowalewska B., (2008). Zagrożenia zawodowe pielęgniarek, położnych i lekarzy w środowisku pracy. Problemy Higieny i Epidemiologii, 89 (2), 211–215.
 
14.
Kowalczuk, K., Kułak-Krajewska, E., Ostapowicz-Vandamme, K., Kułak, W., Narażenie na czynniki niebezpieczne i szkodliwe w pracy pielęgniarek i położnych, Problemy Pielęgniarstwa, 18 (3), 353–357.
 
15.
Krawczyk, E. (2021). Plagi świata. Czy człowiek przetrwa kolejną pandemię? Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal.
 
16.
Luhmann, N. (1993). Risk: A Sociological Theory. Berlin: Walter de Gruyter.
 
17.
Martella, S. La pandemia ha colpito la salute mentale di medici e infermieri, https://altreconomia.it/covid-...).
 
18.
Pawłowski, M. (2020). Włochy. W: Kompendium pandemii. Reakcje państw na COVID-19. Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
19.
Romanowska-Słomka I., Słomka A. (2010). Ocena ryzyka zawodowego. Tarnobrzeg: Tarbonus.
 
20.
Romanowska-Słomka, I., Słomka, A. (2002). Poradnik. Ocena ryzyka zawodowego w zakładach służby zdrowia. Tarnobrzeg: Tarbonus.
 
21.
Ronka-Chmielowiec, W. (2016). Ryzyko i istota ubezpieczenia, W: W. Ronki-Chmielowiec (red). Ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
22.
Stawicka, A., Stawicki R. (2020). Pandemia COVID-19. Sytuacja w wybranych krajach europejskich. Warszawa: Kancelaria Senatu. Biuro analiz, dokumentacji i korespondencji.
 
23.
Sztompka, P. (2007). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
24.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz. U. 1974, 24, 141.
 
25.
World Health Organisation Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 13; (2000). Geneva, https://www.who.int/docs/defau...., (dostęp: 15.05.2022).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top