Wpływ zagrożeń migracyjnych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):285-304
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nasilające się zjawisko masowej nielegalnej migracji z państw północnej Afryki i Bliskiego Wschodu do krajów Europy Środkowej i jego konsekwencje stanowią poważne wyzwanie dla państw Unii Europejskiej, w tym dla Polski. Migranci, któ- rzy w sposób niekontrolowany dostają się do strefy Schengen, obszaru bez granic wewnętrznych, po którym można swobodnie się przemieszczać – stanowią jedno z poważniejszych zagrożeń dla stabilności i bezpieczeństwa obszaru europejskiego. W artykule zostało przedstawione ujęcie teoretyczne zjawiska migracji, co wiąże się z ukazaniem najważniejszych definicji powiązanych z migracją. Kluczowa część artykułu dotyczy identyfikacji i analizy zagrożeń wynikających z nielegalnej migracji. Ponadto zostały przedstawione działania podmiotów i instytucji zaangażowanych w zapobieganie zagrożeniom migracyjnym w Polsce.
 
REFERENCJE (5)
1.
Dębiński, R. (2012). Bezpieczeństwo Europejczyków a rozwój nowych ruchów religijnych i sekt, „Journal of Modern Science” 1/12. ISSN 1734-2031.
 
2.
Kopaliński, W. (2007). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Część pierwsza, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm. ISBN 9788373992221.
 
3.
Mróz, B. (2016). System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, „Journal of Modern Science” 2/29. ISSN 1734-2031.
 
4.
Pacek, M, Bonikowska, M. (2007). Unijna droga do wspólnej polityki migracyjnej w kontekście debaty o przyszłości UE, „Studia Europejskie” Nr 1. ISSN 1428-149X.
 
5.
Sitek, M. (2016). Kryzys uchodźczy a kryzys instytucjonalny Unii Europejskiej, „Journal of Modern Science” 1/28. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top