Przemoc wobec kobiet i osób starszych w środowisku rodziny
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
JoMS 2016;31(4):101-124
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszono kwestię przemocy domowej, która staje się dziś ważnym problemem społecznym. Wprawdzie istniała ona od zawsze, to jednak dziś, w dobie postępujących procesów demokratyzujących życie społeczne, coraz większego wyczulenia na przestrzeganie praw wolnościowych człowieka, prowadzenie nad nią badań wydaje się szczególnie cenne. Istotnym aspektem rozważań nad złożonym zjawiskiem przemocy domowej są badania dotyczące osób, które jej doświadczają, przede wszystkim kobiet i osób starszych. Zasadnicze znaczenie ma tu dokonywanie pogłębionych opisów czynników psychospołecznych predysponujących do stania się ofiarą maltretowania i jej scharakteryzowanie w kontekście podatności na zachowania przemocowe. Przemoc domowa w stosunku do kobiet i osób starszych wymaga podejmowania środków zaradczych. Jest ona wyzwaniem dla podejmowania działań interwencyjnych i edukacyjnych, szczególnie w zakresie szeroko rozumianej edukacji prorodzinnej przygotowującej do odpowiedzialnego pełnienia ról rodzinnych. Ważnym kierunkiem postępowania wydaje się też przełamywanie stereotypów na temat starości oraz podejmowanie polityki senioralnej, co wymaga zarówno pełnego zaangażowania profesjonalistów z wielu dziedzin, jak i udziału wielu środowisk społecznych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top