Potrzeby transportowe sektora agrobiznesu w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
WULS-SGGW, Poland
 
 
Data nadesłania: 10-06-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-12-2018
 
 
Data akceptacji: 10-01-2019
 
 
Data publikacji: 04-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Rokicki   

WULS-SGGW, Poland
 
 
JoMS 2018;39(4):309-320
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem głównym artykułu było przedstawienie zmian wolumenu przewozów ładunków sektora agrobiznesu w Polsce w latach 2005-2016 oraz wskazanie związku tych wielkości z sytuacją gospodarczą kraju.

Materiał i metody:
Do badań wykorzystano źródła wtórne, do których należą przeze wszystkim opracowania i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz krajowa i międzynarodowa literatura przedmiotu. Badania dotyczyły lat 2005-2016 roku. Do analizy zgromadzanych danych wykorzystano współczynniki korelacji liniowej Pearsona

Wyniki:
W latach 2005-2016 ładunki w Polsce były przewożone głównie transportem samochodowym. Udział tej gałęzi transportu, pod względem wolumenu przewożonych ładunków w tonach, wzrósł z 75,9% w 2005 roku do 83,22% w 2016 roku.

Wnioski:
Transport jest działalnością, która niewątpliwie wspiera rozwój gospodarki. W zależności od działów produkcji w kraju, wolumen transportu jest różny dla poszczególnych produktów oraz surowców. Wyniki badań wskazały, że popyt na przewóz samochodowy produktów z sektora agrobiznesu rósł szybciej niż w przypadku innych grup ładunków, o czym świadczył rosnący udział tego typu ładunków w przewozach ogółem oraz wyższa od średniej dla produktów ogółem, dynamika wzrostu. Jednocześnie zależność między wolumenem przewozu a wskaźnikami gospodarczymi była bardzo silna.

 
REFERENCJE (20)
1.
Baran, J. (2012). Organizacja transportu w wybranych branżach agrobiznesu, Logistyka 4/2012, s. 827-835. ISSN 1231-5478.
 
2.
Burnewicz, J., Szczerba, E. (2004), Nowa jakość polskiego transportu po integracji z EU. Przegląd Komunikacyjny nr 10, s 3-11. ISSN 0033-2232.
 
3.
Farahani, P., Grunow, M., Günther, H-O. (2012). Integrated production and distribution planning for perishable food products. Flexible Services and Manufacturing Journal, 24 (1), 28–51. ISSN 1936-6582.
 
4.
Gajewska, T. (2014). Analiza transportu produktów żywnościowych. Logistyka 2014, nr 6, s. 3716-3724. ISSN 1231-5478.
 
5.
Górecka, A., Nowakowska, M., Tubis. (2017) Vulnerability assessment of passenger transport system-case study. Reliability and safety: innovating theory and practice. Conference: 26th Conference on European Safety and Reliability (ESREL), Glasgow, Scotland, Sep 25-29, 2016, s 1817-1823. ISBN 9781138029972.
 
6.
Górecka, A., Rokicki, T. (2014). The significance of transportation in agribusiness companies. CLC 2013: Carpathian Logistics Congress - Congress proceedings, Dec 9-11, 2013, Cracow, Poland, Ed. Tanger Ltd. s. 24-30. ISBN 9788087294505.
 
7.
Górecka, A., Zych-Lewandowska, M. (2016). Od producenta do konsumenta: determinanty transportu żywności w XXI wieku. Ekonomika i Organizacja Logistyki 1 (1), 2016, s. 53–63. ISSN 2543-8867.
 
8.
Grzywacz, W., Burnewicz, J. (1989) Ekonomika transportu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8320608163.
 
9.
Klepacki, B., (2013). Concept and importance of agrologistics for development of agribusiness, Carpathian Logistics Congress - Congress Proceedings, Conference: Carpathian Logistics Congress (CLC) , Cracow, Poland, Dec 09-11, 2013, Tanger Ltd, 14-17. ISBN 9788087294505.
 
10.
Krugman, P. (1991). Geography and trade, The MIT Press, Cambridge. ISBN 9780262111591.
 
11.
Krzewińska, A., Matysek, K. (2012). Wymagania stawiane środkom transportu żywności. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 5/2012, s.240-246. ISSN 1509-5878.
 
12.
Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności. (2006). Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 28.6.2006.
 
13.
Lorenc, A. (2014). Bezpieczeństwo i efektywność drogowego przewozu ładunków w relacji Polska-Rosja-wykorzystanie analizy AHP do wyboru trasy przejazdu. Dokonania Młodych Naukowców 2014, t. 4, s. 655-660. ISSN 2300-4436.
 
14.
Mindur, M., (2005), Wzajemne relacje między gospodarką a transportem, LogForum, vol.1, Issue 1, No 6, s. 1-12. ISSN 1895-2038.
 
15.
Parlińska, M., Górecka, A., Misiejuk, M. (2012). Transportation service satisfaction – case study of shipping contractor of “Agro -Fish” company, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, vol 15, issue 3. ISSN 1505-0297.
 
16.
Prud’homme, R. (2002). Transport and economic development, Report of the 109 Round Table on Transport Economics, ECMT, Paris. ISBN 9282112985.
 
17.
Rokicki, T. (2013). The importance of logistics in agribusiness sector companies in Poland. Economic Science for Rural Development, Issue: 30, s. 116-120. ISSN 1691-3078.
 
18.
Rydzkowski, W., Wojewódzka-¬Król K. (2009). Transport, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301195878.
 
19.
Stanisławek, J. (2010). Podstawy statystyki. Opis statystyczny, korelacja i regresja, rozkłady zmiennej losowej, wnioskowanie statystyczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372078827.
 
20.
Vickerman, R. (2008). Recent evolution of research into the wider economic benefits of transport, Infrastructure investments, by the wider economic benefits of transport. Macro-, meso- and microeconomic transport planning and investment tools, Report of the 140 Round Table on Transport Economics, OECD/ITF, Paris. ISSN 20708270.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top