Podstęp w stosunkach pracy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 05-09-2018
 
 
JoMS 2016;28(1):195-216
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Kodeks pracy nie reguluje problematyki wad oświadczenia woli. W tym zakresie do stosunków pracy na podstawie art. 300 Kodeksu pracy (dalej: kp) stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego (dalej: kc). Posiłkowe stosowanie przepisów prawa cywilnego możliwe jest zatem jedynie w przypadku luki w przepisach prawa pracy. W przypadku podstępu w stosunkach pracy występowanie luki nie jednak jest oczywiste i wymaga rozważenia granic zastosowania do skutków podstępnego zachowania strony stosunku pracy instytucji rozwiązania niezwłocznego (art. 52 kp) oraz podstępu z art. 86 kc w zw. z 300 kp. W tym celu autorka odróżnia skutki podstępnego zachowania na etapie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy od podstępu w trakcie trwania stosunku pracy. Analizuje przesłanki uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem podstępu drugiej strony lub osoby trzeciej, rozważa znaczenie kłamstwa oraz milczenia na etapie nawiązania, trwania oraz rozwiązania stosunku pracy dla zastosowania na gruncie prawa pracy art. 86 kc w zw. z art. 300 kp oraz skutki uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem podstępu, w tym także skutki uchylenia się od skutków oświadczenia o nawiązaniu stosunku pracy w sytuacji faktycznego wykonywania pracy.
 
REFERENCJE (19)
1.
Bieniek, G. (1986). Prawo pracy a prawo cywilne (I), ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 9.
 
2.
Bomba, K. (2015). Pozorność w stosunkach pracy, „Journal of Modern Science” 2,. Józefów: WSGE.
 
3.
Chobot, A. (1983). Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy a ograniczenia zasady wolności pracy, Poznań.
 
4.
Dmowski, S., Rudnicki S. (2011). Komentarz do kodeksu cywilnego, księga pierwsza część ogólna, LexisNexis.
 
5.
Drozd, A. (2004). Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika, LexisNexis.
 
6.
Grzybowski, St. (red.) (1985). System prawa cywilnego, część ogólna, t. I, Ossolineum.
 
7.
Jackowiak, U. (1991). Sankcje zatrudniania kobiet przy pracach wzbronionych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 5–6.
 
8.
Lewaszkiewicz-Petrykowska, B. (1973). Wady oświadczenia woli, Wydawnictwo Prawnicze.
 
9.
Ohanowicz, A. (1949). Wady oświadczenia woli w projekcie kodeksu cywilnego, „Przegląd Notarialny”, 1–2.
 
10.
Koch, A. (1975). Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa.
 
11.
Kurcyusz, J. (1963). Skutki prawne fałszywych danych w ankiecie personalnej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, 11.
 
12.
Radwański, Z. (2008). Prawo cywilne – część ogólna. W: Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. II, C.H. Beck.
 
13.
Romer, M.T. (1995). Drugie miejsce pracy, „Prawo Pracy”, 8.
 
14.
Romer, M.T. (2000). Prawo pracy. Komentarz (do art. 30), Wydawnictwo Prawnicze.
 
15.
Szpunar A., (1989). Glosa do uchwały SN z 4.07.1986 r., III CZP 36/86, „Nowe Prawo”, 1.
 
16.
Szer, S. (1962). Prawo cywilne część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze.
 
17.
Święcicki, M. (1969). Prawo pracy, PWN, Warszawa.
 
18.
Wolter, A., Ignatowicz J., Stefaniuk K. (2001). Prawo cywilne zarys części ogólnej, LexisNexis.
 
19.
Zieliński, T. (1986). Prawo stosunku pracy. W: T. Zieliński, Prawo pracy, zarys systemu, cz. II, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top