Pozorność w stosunkach pracy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):127-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Występowanie pozornych czynności prawnych prowadzi do zagrożenia zasad pewności prawa i bezpieczeństwa obrotu prawnego. Autorka wyróżnia pozorność zwykłą, która zakłada, iż strony dokonujące czynności prawnej nie zmierzają do wywołania jakichkolwiek skutków prawnych oraz pozorność kwalifi kowaną, obejmującą przypadki zawarcia przez strony pozornej umowy, w celu ukrycia innej, rzeczywiście przez nie zamierzonej czynności prawnej i charakteryzuje skutki każdego wyróżnionego typu pozorności dla stosunku pracy. Wobec braku uregulowania wad oświadczenia woli na gruncie prawa pracy, autorka odpowiada na pytanie o zakres i metodę zastosowania cywilnoprawnej regulacji pozorności do stosunków pracy z mocy art. 300 Kodeksu pracy z uwzględnieniem swoistego charakteru stosunku pracy. Ocenia gwarancje prawne realizacji w stosunkach pracy konstytucyjnej zasady państwa prawnego, tzn. tworzenia norm prawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i pewności sytuacji stron stosunku pracy oraz ochrony interesów osób trzecich. Artykuł stanowi analizę pozorności w stosunkach pracy z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz literatury przedmiotu.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top