Konsumpcjonizm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa indywidualnego człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):111-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest próba dokonania analizy, na ile instytucje publiczne realizują zobowiązania państwa w zakresie zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa, które pozwoli im na projektowanie prywatnej sfery swojego życia w zakresie konsumpcji według współczesnych standardów bezpieczeństwa indywidualnego W związku z powyższym poddano analizie wybrane instytucje, których głównym zadaniem jest sprawowanie w imieniu państwa instytucjonalnej kontroli przestrzeni publicznej, w celu ochrony interesów przeciętnych obywateli w zakresie handlu i usług. Analizie poddano także wyniki badań społecznych, poruszających problemy związane z zarządzaniem przez indywidualne osoby posiadanymi środkami fi nansowymi, z zastosowaniem takich form, jak gromadzenie oszczędności i zaciąganie zadłużeń. Uwzględnione badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski oraz przedstawicieli wybranej grupy zawodowej. Wnioski z badań, wzbogacone krytyczną analizę literatury przedmiotu, pozwoliły określić parametry współczesnego bezpieczeństwa indywidualnego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top