Jednostka ludzka w obliczu zagrożeń współczesności: bezpieczeństwo indywidualne w Polsce. Implikacje metodologiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Data nadesłania: 31-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-03-2019
 
 
Data akceptacji: 29-03-2019
 
 
Data publikacji: 07-05-2019
 
 
Autor do korespondencji
Kateryna Novikova   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
 
 
JoMS 2019;40(1):305-323
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszego artykułu jest próba dokonania analizy, na ile instytucje publiczne realizują zobowiązania państwa w zakresie zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa, które pozwoli im na projektowanie prywatnej sfery swojego życia w zakresie potrzeb współczesnych społeczeństw według standardów bezpieczeństwa indywidualnego.

Materiał i metody:
W związku z powyższym poddano analizie wybrane rozważania teoretyczne, które odnoszą się do definiowania percepcji bezpieczeństwa. Analizie poddano także wyniki badań społecznych poruszające problemy związane z bezpieczeństwem przez współczesne społeczeństwo polskie.

Wyniki:
Uwzględnione badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski oraz przedstawicieli wybranej grupy zawodowej.

Wnioski:
Dokonane wnioskowanie wzbogacone krytyczną analizą literatury przedmiotu pozwoliło określić parametry postrzegania bezpieczeństwa oraz pozycji w hierarchii wartości współczesnego Polaka.

 
REFERENCJE (31)
1.
CBOS (2014). Polacy o bezpieczeństwie narodowym i NATO – komunikat, Warszawa.
 
2.
CBOS (2018a). Bezpieczeństwo w internecie – komunikat, Warszawa.
 
3.
CBOS (2018b). Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością – komunikat, Warszawa.
 
4.
Fijalkowski, Ł. (2013). „Akt mowy” i „język bezpieczeństwa” a konstruowanie globalnych zagrożeń (dyskursywne podejście do bezpieczeństwa). „Kultura-Historia-Globalizacja” 14/2013. ISSN 1898-7265.
 
5.
Gwoździewicz, S., Tomaszycki, K. (red.) (2017). Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa. Warszawa: Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój” w Warszawie.
 
6.
Kardash, O. (2017). Theoretical and Methodological Principles of the Country's Economic Security Assessment. “International Journal of New Economics and Social Sciences”, 2/6, s. 108–119. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7628 ISSN: 2450-2146.
 
7.
Kitler, W. (2002). Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce, Warszawa: Egros. ISBN 8388185780.
 
8.
Korycki, S. (1994). System bezpieczeństwa Polski. Warszawa: AON.
 
9.
Koziej, S. (2010). Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa. Internet: http://koziej.pl/wp-content/up... (dostęp: 10 kwietnia 2018).
 
10.
Lisiecki, M. (red.) (2008). Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo WSZiP. ISBN 9788386228867.
 
11.
Maslow, A.H. (1990). Motywacja i osobowość, Warszawa: PAX. ISBN 9788301148096.
 
12.
Novikova, K. (2015). Urok niebezpieczeństwa: sieci społeczne a „niebezpieczne mody” wśród młodzieży i dzieci. „Journal of Modern Science”, 2/25, s. 53–64. ISSN 1734-2031.
 
13.
Novikova, K. (2016) Zarządzanie sukcesem w rozwoju osobistym. „Journal of Modern Science”, 4/31, s. 157–176. ISSN 1734-2031.
 
14.
Pałka, D., Stecuła, K. (2018) Postęp technologiczny – dobrodziejstwo czy zagrożenie? W: R. Knosala (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom 1. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP, s. 587–595. ISBN 9788393039975.
 
15.
Pawlikowska, I. (2004). Bezpieczeństwo jako cel polityki zagranicznej państwa. W: R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 61–63. ISBN 9788376113623.
 
16.
Pokruszyński, W. (2012). Bezpieczeństwo: teoria i praktyka. Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 9788362753154.
 
17.
Roman, Ł. (2015a). Identyfikacja bezpieczeństwa i obronności. „Journal of Modern Science”, 3/26, s. 335–348. ISSN 1734-2031.
 
18.
Roman, Ł. (2015b). Istota współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science”, 4/27, s. 209–226. ISSN 1734-2031.
 
19.
Roman Ł. (2016). Rzeczywistość kryzysu we współczesnych uwarunkowaniach polityczno-militarnych. „Journal of Modern Science”, 1/28, s. 369–388. ISSN 1734-2031.
 
20.
Savina, N., Sribna, E. (2016). Problem Assessment of Energy Security in the Country, “International Journal of New Economics and Social Sciences”, 2/4, s. 33–41. ISSN 2450-2146.
 
21.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2002), Warszawa: AON. ISBN 8388062239.
 
22.
Stańczyk, R. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa: ISP PAN. ISBN 8386759135.
 
23.
Stefanowicz, J. (1984). Bezpieczeństwo współczesnych państw, Warszawa: PAX. ISBN 8321106951.
 
24.
Szafrańska, E., Szafrański, J. (2014). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science”, 2/21, s. 211–233. ISSN 1734-2031.
 
25.
Szczudlińska-Kanoś, A. (2013). Polityczne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Polski. „Zeszyty naukowe WSOWL”, 3/169, s. 64–76. ISSN 1731-8157.
 
26.
Szymczak, M. (red.) (1988). Słownik języka polskiego, Warszawa: PWN. ISBN 8301002824.
 
27.
Wawrzusiszyn, A. (2016). Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski wobec zagrożeń międzynarodowych. „Journal of Modern Science”, 1/28, s. 217–232. ISSN 1734-2031.
 
28.
Wyleżałek, J. (2012). Świat społeczny – świat jednostek. Co kształtuje człowiek(a)? Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 9787875833577.
 
29.
Zawisza, J., Ćmiel, S. (2012) Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa strukturalnego w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. „Journal of Modern Science” 3/14, s. 187–210. ISSN 1734-2031.
 
30.
Zięba, R. (1999). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa: Scholar. ISBN 8387367761.
 
31.
Zięba, R. (2008). Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego. W: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 9788360501924.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top