Human Being in the face of Contemporary Threats: Individual Security in Poland. Methodological implications
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Submission date: 2018-05-31
 
 
Final revision date: 2019-03-21
 
 
Acceptance date: 2019-03-29
 
 
Publication date: 2019-05-07
 
 
Corresponding author
Kateryna Novikova   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
 
 
JoMS 2019;40(1):305-323
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
This paper presents an effort of the public institutions analysis that fulfil the state obligations in terms of civic security and safety. The public institutions are expected to provide citizens an opportunity to construct their private life spheres according to the individual safety standards taking also into consideration other types of security.

Material and methods:
Therefore selected theoretical concepts concerning safety perception have been analysed. Also there are some results of the social research concerning the safety problems presented in the paper.

Results:
The research was conducted on the representative sample of the adult inhabitants of Poland as well as representatives of the selected professional cohort.

Conclusions:
Conclusion along with the literature critique allowed to define the parameters of the safety and security perception as well as the place of safety in a value hierarchy of a member of the contemporary Polish society.

 
REFERENCES (31)
1.
CBOS (2014). Polacy o bezpieczeństwie narodowym i NATO – komunikat, Warszawa.
 
2.
CBOS (2018a). Bezpieczeństwo w internecie – komunikat, Warszawa.
 
3.
CBOS (2018b). Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością – komunikat, Warszawa.
 
4.
Fijalkowski, Ł. (2013). „Akt mowy” i „język bezpieczeństwa” a konstruowanie globalnych zagrożeń (dyskursywne podejście do bezpieczeństwa). „Kultura-Historia-Globalizacja” 14/2013. ISSN 1898-7265.
 
5.
Gwoździewicz, S., Tomaszycki, K. (red.) (2017). Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa. Warszawa: Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój” w Warszawie.
 
6.
Kardash, O. (2017). Theoretical and Methodological Principles of the Country's Economic Security Assessment. “International Journal of New Economics and Social Sciences”, 2/6, s. 108–119. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7628 ISSN: 2450-2146.
 
7.
Kitler, W. (2002). Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce, Warszawa: Egros. ISBN 8388185780.
 
8.
Korycki, S. (1994). System bezpieczeństwa Polski. Warszawa: AON.
 
9.
Koziej, S. (2010). Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa. Internet: http://koziej.pl/wp-content/up... (dostęp: 10 kwietnia 2018).
 
10.
Lisiecki, M. (red.) (2008). Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo WSZiP. ISBN 9788386228867.
 
11.
Maslow, A.H. (1990). Motywacja i osobowość, Warszawa: PAX. ISBN 9788301148096.
 
12.
Novikova, K. (2015). Urok niebezpieczeństwa: sieci społeczne a „niebezpieczne mody” wśród młodzieży i dzieci. „Journal of Modern Science”, 2/25, s. 53–64. ISSN 1734-2031.
 
13.
Novikova, K. (2016) Zarządzanie sukcesem w rozwoju osobistym. „Journal of Modern Science”, 4/31, s. 157–176. ISSN 1734-2031.
 
14.
Pałka, D., Stecuła, K. (2018) Postęp technologiczny – dobrodziejstwo czy zagrożenie? W: R. Knosala (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom 1. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP, s. 587–595. ISBN 9788393039975.
 
15.
Pawlikowska, I. (2004). Bezpieczeństwo jako cel polityki zagranicznej państwa. W: R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 61–63. ISBN 9788376113623.
 
16.
Pokruszyński, W. (2012). Bezpieczeństwo: teoria i praktyka. Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 9788362753154.
 
17.
Roman, Ł. (2015a). Identyfikacja bezpieczeństwa i obronności. „Journal of Modern Science”, 3/26, s. 335–348. ISSN 1734-2031.
 
18.
Roman, Ł. (2015b). Istota współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science”, 4/27, s. 209–226. ISSN 1734-2031.
 
19.
Roman Ł. (2016). Rzeczywistość kryzysu we współczesnych uwarunkowaniach polityczno-militarnych. „Journal of Modern Science”, 1/28, s. 369–388. ISSN 1734-2031.
 
20.
Savina, N., Sribna, E. (2016). Problem Assessment of Energy Security in the Country, “International Journal of New Economics and Social Sciences”, 2/4, s. 33–41. ISSN 2450-2146.
 
21.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2002), Warszawa: AON. ISBN 8388062239.
 
22.
Stańczyk, R. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa: ISP PAN. ISBN 8386759135.
 
23.
Stefanowicz, J. (1984). Bezpieczeństwo współczesnych państw, Warszawa: PAX. ISBN 8321106951.
 
24.
Szafrańska, E., Szafrański, J. (2014). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science”, 2/21, s. 211–233. ISSN 1734-2031.
 
25.
Szczudlińska-Kanoś, A. (2013). Polityczne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Polski. „Zeszyty naukowe WSOWL”, 3/169, s. 64–76. ISSN 1731-8157.
 
26.
Szymczak, M. (red.) (1988). Słownik języka polskiego, Warszawa: PWN. ISBN 8301002824.
 
27.
Wawrzusiszyn, A. (2016). Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski wobec zagrożeń międzynarodowych. „Journal of Modern Science”, 1/28, s. 217–232. ISSN 1734-2031.
 
28.
Wyleżałek, J. (2012). Świat społeczny – świat jednostek. Co kształtuje człowiek(a)? Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 9787875833577.
 
29.
Zawisza, J., Ćmiel, S. (2012) Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa strukturalnego w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. „Journal of Modern Science” 3/14, s. 187–210. ISSN 1734-2031.
 
30.
Zięba, R. (1999). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa: Scholar. ISBN 8387367761.
 
31.
Zięba, R. (2008). Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego. W: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 9788360501924.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top