PL EN
Organizacja i funkcjonowanie Międzynarodowego Trybunału Karnego
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
Data publikacji: 31-03-2014
 
 
JoMS 2014;20(1):153-182
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Mimo istnienia regulacji prawnych, które definiują i zakazują dokonywania zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, mimo obowiązywania licznych traktatów, konwencji i protokołów zabraniających użycia takich rodzajów broni jak gazy trujące czy broń chemiczna, a  także mimo funkcjonowania międzynarodowych trybunałów karnych o charakterze doraźnym, przez długi czas zdecydowanie brakowało jednolitego systemu egzekwowania tych norm i stałej możliwości pociągania do odpowiedzialności karnej osób winnych łamania prawa. Właśnie w tym celu na przełomie XX i XXI wieków utworzono Międzynarodowy Trybunał Karny. Celem niniejszego opracowania pozostaje ukazanie oraz analiza regulacji prawnych określających jego pozycję, organizację i zasady funkcjonowania. Autorka podjęła ponadto próbę dokonania oceny skuteczności jego dotychczasowego działania. Przedmiotem opracowania pozostaje geneza Trybunału, podstawy prawne jego organizacji i funkcjonowania, jego status i pozycja prawnomiędzynarodowa, skład i organizacja wewnętrzna, kompetencje w sensie podmiotowym i przedmiotowym oraz zasady postępowania.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top