Zastosowanie Lean Management w nowoczesnym zarządzaniu administracją publiczną
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 07-11-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-04-2018
 
 
Data akceptacji: 06-04-2018
 
 
Data publikacji: 23-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Romaniuk   

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Rumiankowa 1/26, 11-041 Olsztyn, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):203-2018
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest wskazanie możliwych sposobów zastosowania koncepcji Lean Management w codziennym funkcjonowaniu administracji publicznej, koncepcji wciąż niedocenionej i mało odkrytej. Przybliżone zostaną informacje związane z omawianym nurtem, który w przyszłości ma zmienić obraz administracji publicznej, wskazując ją jako oszczędną i nowoczesną.

Materiał i metody:
W pracy zostanie wykorzystana analiza oparta na przeprowadzeniu oceny dostępnej literatury wraz z możliwymi sposobami implementacji nurtu Lean Management w działalność administracji publicznej. Zastosowano w pracy metody badawcze jakościowe, które przybrały charakter idiograficzny. W takim przypadku możliwy był bliski kontakt autora z niektórymi jednostkami publicznymi, które są otwarte na wszelkie nowości związane z możliwością wdrożenia koncepcji Lean Management.

Wyniki:
Za pomocą koncepcji Lean Management pojawiają się nowe możliwości związane z wdrażania szczupłego zarządzania w funkcjonowanie całego sektora publicznego. Odnosząc się do możliwości implementacji omawianej koncepcji, przedstawione zostaną propozycje zastosowania nowych narzędzi zarządzania administracją publiczną.

Wnioski:
Omawiana koncepcja Lean Management może być zaczątkiem do dyskusji nad możliwością aktywniejszego wdrażania jej pomysłów do sektora publicznego. Przytoczone w tekście rozważania mające charakter teoretycznych, dają jednak one możliwość ich praktycznego zastosowania w przyszłości by udoskonalić administrację publiczną, chroniąc jej zasoby oraz wdrażając uzasadnioną politykę oszczędności, angażując w ten proces wszystkich pracowników.

 
REFERENCJE (19)
1.
Czekaj, J., Ziębicki, B. (2015). Metodyczne aspekty lean administration, „Przegląd Organizacji” Nr 9, s. 61–68. ISSN 0137-7221.
 
2.
Czerska, J. (2009). Doskonalenie strumienia wartości, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN: 978-83-8085-531-1.
 
3.
Ćwiklicki, M., Przebinda, G. (2016). Dobre praktyki lean government, „Przegląd Organizacji” Nr 8, s. 41–47. ISSN 0137-7221.
 
4.
Grycuk, A. (2011). Lean Government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej, „Analizy BAS” Nr 3 (47), s. 1–9. ISSN: 1899 1114.
 
5.
Jashapara, A. (2014). Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 386. ISBN: 9788320820928.
 
6.
Jylhä, T., Junnila, S. (2013). Learning from Lean Management – Going Beyond Input–output Thinking, „Facilities” t. 31, I, s. 11–12, s. 454–467. ISSN: 0263-2772.
 
7.
Kalinowski, T.B. (2010). Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 210. ISBN: 978-83-7526-702-0.
 
8.
Kijowski, D.R. (2010). Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny” Nr 1–2, s. 9–21. ISSN: 0867-4973.
 
9.
Lisiński, M., Ostrowski, B. (2006). Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Kraków–Kluczbork: Drukarnia i Wydawnictwo Antykwa, s. 280, ISBN: 8360495017.
 
10.
Mann, D. (2014). Creating a Lean Culture: Tools to Sustain Lean Conversions (3rd editon), Boca Raton: Productivity Press, s. 408. ISBN: 978-1482243239.
 
11.
Podobiński, M. (2015), Bariery i ograniczenia wdrażania koncepcji lean management – wyniki badań, „Nauki o Zarządzaniu” Nr 3 (24). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 112–122, ISSN: 2080-6000.
 
12.
Piwowar-Sulej, K. (2016). Wpływ kultury adhokracji na sposób realizacji projektów – wyniki badań empirycznych, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 457, „Zmiana warunkiem sukcesu. Innowacyjność w doskonaleniu i rozwoju przedsiębiorstwa”, s. 60–69. ISSN: 1899-3192.
 
13.
Romaniuk, P. (2016). Efektywne zarządzanie wiedzą i kompetencjami wparciem dla rozwoju pracowników organów administracji publiczne. W: A. Szejniuk, M. Kaniewska (red.), Zarządzanie w XXI wieku – koncepcje organizacji przyszłości, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, s. 248. ISBN: 978-83-62753-72-7.
 
14.
Steven, S., Kent Bowen, H. (1999). Decoding the DNA of the Toyota Production System. „Harvard Business Review” t. 77, Nr 5, s. 96–106. ISBN: 83-7361-916.
 
15.
Supernat, J. (2003). Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, „Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku” Nr 2, s. 28–46. ISSN: 1730-5306.
 
16.
Supernat, J. (2004), Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management. W: E. Ura (red.), Jednostka, państwo, administracja. Nowy wymiar, Rzeszów: Wydawnictwo Mital, s. 647. ISBN: 83-919955-0-X.
 
17.
Walczak, M. (2016). Doskonalenie procesów w administracji publicznej z zastosowaniem lean government, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” Nr 11 (959), s. 39–52. ISSN: 1898-6447.
 
18.
Womack, J.P., Jones, D.T., Roos, D. (1990). The Machine that changed the world. Massachutsetts: Florence, s. 352, ISBN: 9780743299794.
 
19.
Zimniewicz, K. (2009). Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa: PWE, s. 178. ISBN: 9788320817911.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top