PL EN
Koncepcja informacji i edukacji człowieka jako narzędzia przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
 
 
Data nadesłania: 03-06-2018
 
 
Data akceptacji: 14-06-2018
 
 
Data publikacji: 23-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Krassowski   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):327-340
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rozwój społeczeństwa informacyjnego XXI wieku przyniósł ze sobą, obok wielu pożądanych i pozytywnych skutków korzystnie wpływających na rozwój cywilizacyjny, także nowe nieznane dotąd zagrożenia które stały się trwałym elementem naszej rzeczywistości społecznej. Zagrożenia te, same podlegające ciągłej ewolucji wraz z postępującym rozwojem technologii, charakteryzują się dużą dynamiką wzrostu oraz poważnymi negatywnymi konsekwencjami tak w zakresie strat o charakterze materialnym, jak również innych niepożądanych skutków w zakresie funkcjonowania całych społeczeństw. Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie powyższych zagrożeń jest rzeczywistym wyzwaniem dla organów ścigania oraz innych instytucji państwa odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa publicznego. Ze względu na ekonomiczny wymiar zjawiska, jest to również pole do ścisłej współpracy instytucji publicznych i sektora prywatnego, żywotnie zainteresowanego minimalizacją strat finansowych. Skuteczna neutralizacja negatywnych zjawisk w cyberprzestrzeni rozpatrywana na gruncie nauk społecznych – traktując edukację człowieka jako główny przedmiot zainteresowania wymaga, z punktu widzenia metodologii nauk społecznych, zastosowania metody opisowej dla dokonania przeglądu przedmiotowej problematyki i uporządkowania sfery pojęciowej, w połączeniu z metodą analizy zjawiska oraz jego ewolucji i wskazania podejmowanych do tej pory programów zaradczych o charakterze strategicznym. Wszystko to w celu aplikacji metody syntezy dla rozstrzygnięcia w zakresie postawionego problemu – stworzenia praktycznej koncepcji zapewnienia człowiekowi informacji oraz edukacji jako skutecznych narzędzi przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
 
REFERENCJE (13)
1.
Aleksandrowicz, T.R. (2016). Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Nr 15 (8), s. 11–25, ISSN: 2080-135.
 
2.
Aleksandrowicz, T.R. (2014). Strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Cyberwojny. W: K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz (red.), Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 39–52, ISBN: 9788379302727.
 
3.
European Commission, Cybersecurity. State of the Union 2017, 2017, s. 1–2.
 
4.
Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków: Wydawnictwo Postępu Rozwoju Telekomunikacji, s. 42–43, 64–72, ISBN: 8386476192.
 
5.
Golka, M. (2005). Czym jest społeczeństwo informacyjne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXVII, zeszyt 4, s. 253–265, ISSN: 0035-9170.
 
6.
Gruza, E., Goc, M., Moszczyński, J. (2008). Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 23–24, ISBN: 9788360807101.
 
7.
Kosiński, J. (2015). Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 45–46, ISBN: 9788379306664.
 
8.
Lech, T., Podgórski, G. (2008). Bezpieczeństwo w sieci. W: J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 241–242, ISBN 9788301154073.
 
9.
Lis, W. (2014). Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w ujęciu prawnokarnym – wybrane zagadnienia, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, tom 6/17, Kielce, s. 241–256, ISSN: 1231-0972.
 
10.
Marczak, P. (2014). Cyberataki – narzędzia konfliktu w cyberprzestrzeni. W: K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz (red.), Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, Warszawa: Wydawnictwo Diffin, s. 147–163, ISBN: 9788379302727.
 
11.
Sitek, M. (2017). The human rights to communicate in the light of the development of IT technology at the turn of the XX and XXI centurie. W: M. Sitek, A.F. Uricchio, I. Florek (red.), Human rights between needs and possibilities, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, s. 257–270. ISBN 9788362753857.
 
12.
Strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017, s. 23.
 
13.
Wasilewski, J. (2013). Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Nr 9 (5), s. 225–234, ISSN: 2080-135.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top