Jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 31-03-2017
 
JoMS 2017;32(1):145–159
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawo miejscowe jest ważnym elementem funkcjonowania lokalnej społeczno- ści. Dlatego konieczne jest, aby było ono jak najlepszej jakości. Prawo to podlega podobnym zasadom techniki legislacyjnej, jak prawo powszechne, czyli ustawy lub rozporządzenia. W doktrynie postuluje się, aby do tej procedury włączyć obowiązek przeprowadzenia oceny skutków regulacji w przypadku podejmowanych uchwał, co przyczyni się nie tylko do zwiększenia ich celowości, ale również do ograniczenia nadmiernej ich ilości. Tworzenie prawa miejscowego wysokiej jakości wymaga partycypacji społecznej w procesie jego tworzenia. W tym przypadku ustawodawca zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków mieszkań- com, aby mogli zarówno jednostkowo, jak i w formie zbiorowej uczestniczyć w posiedzeniach rady.
 
REFERENCJE (30)
1.
Agopszowicz, A., Gilowska, Z. (1999). Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo: C.H. Beck. ISBN 8371103395.
 
2.
Ancarani, A. (2005). Towards quality e-service in the public sector: The evolution of web sites in the local public service sector, „Managing Service Quality: An International Journal” 15.1, s. 6–23.
 
3.
Barcz, J. (2009). Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. ISBN 9788375670462.
 
4.
Bąkiewicz, M., Szyrski, M. (2010). Legislacja w samorządzie terytorialnym. Monitorowanie prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych, Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. ISBN 9788360760673.
 
5.
Blackburn, S. (1994). s.v. Jakości pierwotne/wtórne. W: C. Cieśliński, P. Dziliński, M. Szczubiałka, J. Woleński (red.), Oksfordzki słownik filozoficzny, tłum. polskie, Warszawa: Książka i Wiedza, s. 177–178. ISBN 8305129209.
 
6.
Brzęk, W. (2013). Ocena skutków regulacji (OSR) jako element rządowego programu legislacji, „Journal of Modern Science” Nr 1/16, s. 241–258. ISSN 1734-2031.
 
7.
Bułajewski, S. (2013). Status jednostki samorządu terytorialnego jako akt prawa miejscowego o charakterze organizacyjno-ustrojowym, „Journal of Modern Science” Nr 1/7, s. 87–101. ISSN 1734-2031.
 
8.
Chmaj, M. (red.) (2012). Status prawny rady gminy, Warszawa: Difin, s. 99–101. ISBN 9788376415963.
 
9.
Cieślak, Z. i in. (2002). Prawo administracyjne, Warszawa: LexisNexis.
 
10.
Dąbek, D. (2015). Prawo miejscowe, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326434068.
 
11.
Dowgier, R., Liszewski, G., Pahl, B. (2012). Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Białystok: Temida 2.
 
12.
Dryll, J. (2005). Jakość prawa – opinie – debata – wyzwanie, „Biuletyn BTE” Nr 1(68), s. 83–88.
 
13.
Hadfield, G.K. (2006). The quality of law in civil code and common law regimes: Judicial incentives, legal human capital and the evolution of law, „American Law & Economics Association Annual Meetings” Nr 40, s. 1–44.
 
14.
Humbert, M. (2006). Municipes et municypium: définition et histoire. W: L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (red.), Gli statuti municipali, Pavia: IUSS PRESS, s. 3–30. ISBN 9788873580317.
 
15.
Jabłońska-Bońca, J. (1996). Wstęp do nauk prawnych, Poznań: Ars Boni et Aequi. ISBN 8390096498.
 
16.
Joński, K., Mańkowski, D. (2005). (Nie)stabilność polskiej procedury cywilnej – propozycja podejścia empirycznego, „Biuletyn BTE” Nr 1(68), s. 76–78.
 
17.
Kochanowski, J. (2003). Trzy powody czy też symptomy kryzysu prawa. W: H. Izdebski, A. Stępkowski (red.), Nadużycie prawa, Warszawa: Liber, s. 77–86. ISBN 8372060878.
 
18.
Mączyński, D., Sowiński, R. (2005). Jakość prawa podatkowego jako warunek poprawnej legislacji podatkowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Nr 67(3), s. 35–45. ISSN 0035-9629.
 
19.
Olech, A. (2012). Modele partycypacji społecznej w Polsce. W: A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t. I, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 25–77. ISBN 978-83-7689-168-2.
 
20.
Olechowski, M. (2015). Czy ekonomiczna analiza prawa jest użyteczna dla prawa prywatnego. W: T. Giaro (red.), Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, s. 79–88. ISBN 9788363093822.
 
21.
Piettre, A. (1966). Pensée économique et théories contemporaines, Paris: DALLOZ.
 
22.
Rajcy, L. (red.) (2010). Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. ISBN 9788371518768.
 
23.
Sitek, B. (2011). Autonomie lokalne – municypia. W: A. Jurewicz i in., Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Olsztyn: UWM, s. 255–318. ISBN 9788372997371.
 
24.
Sitek, B. (1995). Elemente des Anthropozentrismus im römischen Recht. Reflexion über Text von Ulpianus 1 Inst. D. 1, 1, 1, 3. W: I diritti fondamentali dell’uomo e dell’ambiente nei cambiamenti dell’Europa centro-orientale, Varsavia: ATK, s. 135–148. ISBN 8370720528.
 
25.
Sitek, B., Barańska, D., Naumowicz, K. (2011). Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w wybranych krajach UE, Olsztyn: UWM. ISBN 9788362383092.
 
26.
Stadniczeńko, S.L. (2008). Znaczenie komunikacji społecznej dla jurysprudencji. Wybrane zagadnienia, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ISBN 9788373953192.
 
27.
Szczerbowski, J.J. (2013). Szkoda czysto majątkowa w kontekście unifikacji prawa prywatnego w Europie, Olsztyn: UWM. ISBN 9788362383368.
 
28.
Szpringer, W. (2013). System stanowienia prawa w Polsce. Zielona Księga, nr 30, Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, s. 50–51.
 
29.
Wacinkiewicz, D. (2007). Kontrola i nadzór w prawie komunalnym, Warszawa: Wydawnictwo: C.H. Beck. ISBN 9788374833028.
 
30.
Zarzecki, D. (rec.) (2005). Jakość prawa. Koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów, „Biuletyn BTE” Nr 1(68).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031