The quality of the local law as a condition of a well-functioning local government
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
JoMS 2017;32(1):145-159
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The local law is an important element of the functioning of local society. Therefore, it is necessary that it should be the best quality law. This law is a subject to similar rules of legislative technique as the common law – the acts or the regulations. The doctrine postulates that the obligation to carry out an impact assessment of the regulations should be included into this procedure in the case of adopted resolutions, which will not only contribute to increase their purpose, but also reduce their excessive number. Creating of the high-quality local law requires social participation in the process of its creation. In this case, the legislator is obliged to create appropriate conditions for citizens to be able to participate, individually and as a collective, in the meetings of the council.
 
REFERENCES (30)
1.
Agopszowicz, A., Gilowska, Z. (1999). Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo: C.H. Beck. ISBN 8371103395.
 
2.
Ancarani, A. (2005). Towards quality e-service in the public sector: The evolution of web sites in the local public service sector, „Managing Service Quality: An International Journal” 15.1, s. 6–23.
 
3.
Barcz, J. (2009). Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. ISBN 9788375670462.
 
4.
Bąkiewicz, M., Szyrski, M. (2010). Legislacja w samorządzie terytorialnym. Monitorowanie prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych, Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. ISBN 9788360760673.
 
5.
Blackburn, S. (1994). s.v. Jakości pierwotne/wtórne. W: C. Cieśliński, P. Dziliński, M. Szczubiałka, J. Woleński (red.), Oksfordzki słownik filozoficzny, tłum. polskie, Warszawa: Książka i Wiedza, s. 177–178. ISBN 8305129209.
 
6.
Brzęk, W. (2013). Ocena skutków regulacji (OSR) jako element rządowego programu legislacji, „Journal of Modern Science” Nr 1/16, s. 241–258. ISSN 1734-2031.
 
7.
Bułajewski, S. (2013). Status jednostki samorządu terytorialnego jako akt prawa miejscowego o charakterze organizacyjno-ustrojowym, „Journal of Modern Science” Nr 1/7, s. 87–101. ISSN 1734-2031.
 
8.
Chmaj, M. (red.) (2012). Status prawny rady gminy, Warszawa: Difin, s. 99–101. ISBN 9788376415963.
 
9.
Cieślak, Z. i in. (2002). Prawo administracyjne, Warszawa: LexisNexis.
 
10.
Dąbek, D. (2015). Prawo miejscowe, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326434068.
 
11.
Dowgier, R., Liszewski, G., Pahl, B. (2012). Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Białystok: Temida 2.
 
12.
Dryll, J. (2005). Jakość prawa – opinie – debata – wyzwanie, „Biuletyn BTE” Nr 1(68), s. 83–88.
 
13.
Hadfield, G.K. (2006). The quality of law in civil code and common law regimes: Judicial incentives, legal human capital and the evolution of law, „American Law & Economics Association Annual Meetings” Nr 40, s. 1–44.
 
14.
Humbert, M. (2006). Municipes et municypium: définition et histoire. W: L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (red.), Gli statuti municipali, Pavia: IUSS PRESS, s. 3–30. ISBN 9788873580317.
 
15.
Jabłońska-Bońca, J. (1996). Wstęp do nauk prawnych, Poznań: Ars Boni et Aequi. ISBN 8390096498.
 
16.
Joński, K., Mańkowski, D. (2005). (Nie)stabilność polskiej procedury cywilnej – propozycja podejścia empirycznego, „Biuletyn BTE” Nr 1(68), s. 76–78.
 
17.
Kochanowski, J. (2003). Trzy powody czy też symptomy kryzysu prawa. W: H. Izdebski, A. Stępkowski (red.), Nadużycie prawa, Warszawa: Liber, s. 77–86. ISBN 8372060878.
 
18.
Mączyński, D., Sowiński, R. (2005). Jakość prawa podatkowego jako warunek poprawnej legislacji podatkowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Nr 67(3), s. 35–45. ISSN 0035-9629.
 
19.
Olech, A. (2012). Modele partycypacji społecznej w Polsce. W: A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t. I, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 25–77. ISBN 978-83-7689-168-2.
 
20.
Olechowski, M. (2015). Czy ekonomiczna analiza prawa jest użyteczna dla prawa prywatnego. W: T. Giaro (red.), Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, s. 79–88. ISBN 9788363093822.
 
21.
Piettre, A. (1966). Pensée économique et théories contemporaines, Paris: DALLOZ.
 
22.
Rajcy, L. (red.) (2010). Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. ISBN 9788371518768.
 
23.
Sitek, B. (2011). Autonomie lokalne – municypia. W: A. Jurewicz i in., Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Olsztyn: UWM, s. 255–318. ISBN 9788372997371.
 
24.
Sitek, B. (1995). Elemente des Anthropozentrismus im römischen Recht. Reflexion über Text von Ulpianus 1 Inst. D. 1, 1, 1, 3. W: I diritti fondamentali dell’uomo e dell’ambiente nei cambiamenti dell’Europa centro-orientale, Varsavia: ATK, s. 135–148. ISBN 8370720528.
 
25.
Sitek, B., Barańska, D., Naumowicz, K. (2011). Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w wybranych krajach UE, Olsztyn: UWM. ISBN 9788362383092.
 
26.
Stadniczeńko, S.L. (2008). Znaczenie komunikacji społecznej dla jurysprudencji. Wybrane zagadnienia, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ISBN 9788373953192.
 
27.
Szczerbowski, J.J. (2013). Szkoda czysto majątkowa w kontekście unifikacji prawa prywatnego w Europie, Olsztyn: UWM. ISBN 9788362383368.
 
28.
Szpringer, W. (2013). System stanowienia prawa w Polsce. Zielona Księga, nr 30, Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, s. 50–51.
 
29.
Wacinkiewicz, D. (2007). Kontrola i nadzór w prawie komunalnym, Warszawa: Wydawnictwo: C.H. Beck. ISBN 9788374833028.
 
30.
Zarzecki, D. (rec.) (2005). Jakość prawa. Koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów, „Biuletyn BTE” Nr 1(68).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top