Comparison of expenditures distributions of households of different biological types
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 
2
Uniwersytet Szczeciński
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
JoMS 2017;32(1):161-181
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the article was to divide biological types of households into classes of most similar distributions of expenditures. As a measure of the degree of similarity of distributions D statistic was used, which is the maximum absolute value of the difference between two empirical cumulative distribution functions. On the basis of the value of the D statistic calculated for each of the pairs of distributions the thirteen biological types of households were divided into three uniform classes. This division resulted in the creation of one single-element group with marriages (or persons living in non-marital relationships) having 4 or more dependent children, one twoelements group with one-person households and marriages (or persons living in non-marital relationships) without children and one group with remaining types of households.
 
REFERENCES (28)
1.
Balcerzak-Paradowska, B. (2009). Przemiany rodziny a więzi społeczne. W: S. Golinowska i inni (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie. Zbiór esejów przygotowanych na jubileusz prof. Z. Moreckiej, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 9788361125211.
 
2.
Bąk, I., Markowicz, I. (2003). Problemy z porządkowaniem obiektów za pomocą metod taksonomicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 14(365): Metody ilościowe w ekonomii, s. 5967. ISSN 2450-775X.
 
3.
Bebel, A. (2014). Wspieranie rodzin wielodzietnych przez samorządy lokalne – przykład Karty Dużej Rodziny, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 35, t. 2: Problemy Współczesnej Ekonomii, s. 279292. ISSN 1640-6818.
 
4.
Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. (2016), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
5.
Czyżewski, B., Polcyn, J. (2016). Education quality and its drivers in rural areas of Poland, „Eastern European Countryside” No. 22, s. 197–227. DOI 10.1515/eec-2016-0010.
 
6.
Downey, D.B., Condron, D.J. (2014). Playing well with others in kindergarten: The benefit of siblings at home, „Journal of Marriage and Family” No. 66(2), s. 333–350. ISSN 1741-3737.
 
7.
Dziechciarz, J. (red.). (2002). Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISBN 8370115519.
 
8.
Grzywińska-Rąpca, M. (2014). Analiza wydatków konsumpcyjnych rolniczych gospodarstw domowych, „Zeszyty Naukowe FIRMA I RYNEK” nr 2 (47), s. 91100. ISSN 1429-7221.
 
9.
Hogg, R.V. i Tanis, E.A. (2010). Probability and statistical inference, New Jersey, Upper Saddle River: Pearson Education International. ISBN 9780321923271.
 
10.
Jóźwiak, J., Podgórski, J. (2012). Statystyka od podstaw, Warszawa: PWE. ISBN 9788320820140.
 
11.
Kelley, K. (2007). Sample size planning for the coefficient of variation from the accuracy in parameter estimation approach, „Behavior Research Methods” No. 39(4), s. 755766. ISSN 1554-3528.
 
12.
Kot, S.M. (2008). Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie, Warszawa: PWN. ISBN 9788301155582.
 
13.
Kot, S.M., Jakubowski, J., Sokołowski, A. (2007). Statystyka, Warszawa: Difin. ISBN 9788372517807.
 
14.
Kravdal, Ø. (2010). Demographers’ interest in fertility trends and determinants in developed countries: Is it warranted?, „Demographic Research” Vol. 22, art. 22, s. 663690. ISSN 1435-9871.
 
15.
Liskowski, M., Tauber, R.D. (2011). Podstawy statystyki praktycznej, Poznań: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. ISBN 9788388537813.
 
16.
Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa: Difin. ISBN 8372516057.
 
17.
Mróz, J.T. (2009). Więzi rodzinne – istota, uwarunkowania, znaczenie, przeobrażenia. W: M. Szyszka (red.), Społeczeństwo. Przestrzeń. Rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 9788373638471.
 
18.
Piszczała, J. (red.). (2000). Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. ISBN 838822235X.
 
19.
Polcyn, J. (2013). Edukacyjna funkcja produkcji i możliwości jej implementacji w polskim systemie edukacyjnym. W: K. Pająk, J. Polcyn (red.), Współczesne problemy ekonomii i gospodarki, Seria: Czwartki u Ekonomistów, t. I, Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, s. 115125.
 
20.
Pułaska-Turyna, B. (2005). Statystyka dla ekonomistów, Warszawa: Difin. ISBN 8372515271.
 
21.
Razali, N.M., Wah, Y.B. (2011). Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests, „Journal of Statistical Modeling and Analytics” No. 1, Vol. 2, s. 2133.
 
22.
Roeske-Słomka, I. (2010). Statystyka opisowa, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. ISBN 9788374175029.
 
23.
Sompolska-Rzechuła, A. (2002). Zastosowanie taksonomii rozmytej do klasyfikacji spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych. W: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część I. Międzyzdroje: Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 
24.
Sytuacja życiowa rodzin wielodzietnych, korzystających z pomocy społecznej w woj. opolskim (2011). Raport z badania regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu, Opole: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, s. 1118.
 
25.
Taylor, B.A., Emerson, J.W. (2011). Nonparametric goodness-of-fit tests for discrete null distributions, „The R Journal” No. 3, Vol. 2, s. 3439. ISSN 2073-4859.
 
26.
Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014 (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
27.
Witkowski, M. (red.). (2010). Statystyka matematyczna w zarządzaniu, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. ISBN 9788374174527.
 
28.
Zagórski, K. (2009). Dochody, ubóstwo, zamożność i nierówności w przestrzeni społeczno-demograficznej. W: K. Zagórski, G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, Warszawa: Scholar.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top