Implementation of the Principle of Responsibility in Climate Policy
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
2
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Ekologii i Bioetyki
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
JoMS 2016;29(2):269-282
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nasilająca się pod koniec XX w. konsumpcja energii oraz jej wpływ na zmiany klimatyczne unaoczniły istotne etyczne zagadnienia skupiające się wokół odpowiedzialności za wyrządzone szkody, obowiązków wobec przyszłych pokoleń oraz milionów gatunków zamieszkujących planetę, kosztów mitygacyjnych i adaptacyjnych. Nauki przyrodnicze dostarczają coraz dokładniejszych informacji na temat obserwowanych obecnie zmian klimatycznych. Dzięki modelom klimatycznym możemy prognozować zmiany oraz przewidywać, jakie będą ich następstwa. Nie uzyskamy natomiast odpowiedzi na pytanie, co powinniśmy zrobić z posiadaną wiedzą na temat zmian klimatycznych, czy powinniśmy zareagować, a jeśli tak – to w jaki sposób. Niezwykle istotna wydaje się potrzeba szczegółowego spojrzenia na niepokojące zjawiska przez pryzmat wartości, odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia. Zmiany klimatyczne są problemem globalnym, niezwykle trudnym do rozwiązania politycznego, gdyż ich skutki są niejednorodne i mogą być przesunięte wczasie. Budzą one bardzo duże zaniepokojenie. Wiąże się to wdużej mierze z tym, że skutki zmian klimatycznych mogą okazać się bardzo dotkliwe dla całej społeczności międzynarodowej, bez względu na miejsce zamieszkania istatus materialny. Właściwa ocena skutków zmian klimatycznych, a także podjęcie politycznych działań należą obecnie do jednych z ważniejszych wyzwań rozwojowych świata.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top