PL EN
Factors shaping obstacles to task performance in the police force as seen by an employee
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie
 
2
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 
3
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 
 
Data nadesłania: 13-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-12-2022
 
 
Data akceptacji: 14-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Bogdan Nogalski   

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 
 
JoMS 2023;50(1):44-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
Central and decentralized authorities influencing the functioning of uniformed services are usually guided by the principles set out in the programs of political parties. All this builds internal relations within the uniformed services and determines their functioning. These issues became the subject of research aimed at identifying obstacles that hinder the performance of tasks in the police formation.

Material and methods:
In order to diagnose this problem, research was carried out by the method of a diagnostic survey with the use of the survey technique among student officers and command staff at the turn of 2020 - 2021. The research tool in the form of a questionnaire was used in the research. 189 people participated in the research, including mainly those participating in extramural and postgraduate studies.

Results:
Research has shown that the negative impact on the functioning of the police is primarily the influence of politics, and this impact applies to all dimensions related to the performance of tasks by policemen. Politics affects the promotion system and also the relations between employees. Undoubtedly, the functioning of the police is influenced by the crisis conditions caused by the pandemic and, in particular, by assigning policemen duties related to the control of compliance with the quarantine rules, maintaining appropriate distances and the number of people, or wearing masks (previously helmets) in public places.

Conclusions:
The research documents the unfavorable state of management in uniformed services, especially in the police. The influence of politics, and not knowledge based on research and the search for truth, leads to behavior inconsistent with the principles of the social contract and contradicts the rational principles of the organization's functioning.

 
REFERENCJE (16)
1.
Borkowska, S. (2004). Motywowanie dziś i jutro; główne problemy [w:] S. Borkowska (red.), Motywować skutecznie, IPiSS, Warszawa.
 
2.
Furmanek, W. (2018). Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej. Dydaktyka Informatyki 13(2018), s. 55-63, DOI: 10.15584/di.2018.13.8.
 
3.
Homberg, F., Vogel, R. (2016). Human resource management (HRM) and public service motivation (PSM). Where are we, and where do we go from here? International Journal of Manpower, Vol. 37 Issue: 5, pp.747.
 
5.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku.
 
6.
Kotarbiński, T. (1958). Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław-Warszawa.
 
7.
Kozłowski, A. J. (1991). Kadra kierownicza administracji państwowej. Wydawnictwo Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka.
 
8.
Kozłowski, A. J., Czaplicka-Kozłowska, I. Z. (2020). Bezpieczeństwo obywateli a IV rewolucja przemysłowa w Policji, [w:] Czwarta rewolucja przemysłowa, Mity, paradygmaty i zastosowania Tom 2, Wybrane obszary zastosowań idei przemysłu 4.0 Wyd. WAT Warszawa, s. 79-88.
 
9.
Kozłowski, A. J., Czaplicka-Kozłowska, I. Z. Świrska, A. (2016). The Phenomenon of Corruption in Public Sector Organizations (Local Government Case Studies from the Warmia and Mazury Regions of Poland), Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, Volume 9, Issue 1, s. 117-141.
 
10.
Kozłowski, A.J. (2018). Wprowadzenie do problematyki kierowania i zarządzania, [w:] Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, t. 1 [red.] M. Fałdowski; D. Mocarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
11.
Laertios, D., (2021). Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Nowy Testament.
 
13.
Pszczołowski T. (1982). Dylematy sprawnego działania, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
14.
Schwab, K. (2018). Czwarta rewolucja przemysłowa. Studio Emka.
 
15.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447, 2448.).
 
16.
Zieleniewski, J. (1981) Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top