Europejski Trybunał Obrachunkowy jako instytucja audytowa.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data nadesłania: 22-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-02-2024
 
 
Data akceptacji: 29-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Anna Wójtowicz-Dawid   

Uniwersytet Rzeszowski
 
 
JoMS 2024;55(1):726-740
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem publikacji jest analiza znaczenia i roli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w systemie zarządzania i kontroli wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Podstawową tezą publikacji jest twierdzenie, że Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją audytową i funkcjonuje w ramach systemu audytu. Ponadto umiejscowienie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wśród instytucji audytowych niesie ze sobą konieczność innego postrzegania tej instytucji. Celem deskryptywnym publikacji jest pokazanie powiązania pomiędzy ETO jako instytucją audytu a zaufaniem, jakie posiada, oraz analizą czy funkcjonując jako instytucja audytowa ma większy wpływ na właściwe wydatkowanie środków publicznych pochodzących z budżetu UE, niż będąc instytucją kontrolną.

Materiał i metody:
Poprzez charakterystykę instytucji audytu oraz przedstawienie zakresu zadań i kompetencji ETO, opierając się na metodzie dogmatyczno-prawnej, jak również teoretyczno-prawnej oraz w niewielkim stopniu historyczno-prawnej autorka wykazuje, iż ETO nie jest, jak się powszechnie klasyfikuje w polskiej doktrynie prawa, instytucją kontrolą.

Wyniki:
Przedstawiono że ETO nie jest instytucją kontrolną jak powszechnie się wykazuje w doktrynie prawa.

Wnioski:
Przedstawiona powyżej analiza wykazuje funkcje i zadania ETO jako instytucji audytowej. Stąd też niezbędne jest uporządkowanie nomenklatury i klasyfikacji ETO w polskiej doktrynie prawa.

 
REFERENCJE (52)
1.
Aden, H. (2015). The European Court of Auditors and Its Relationship with National Independent Audit Institutions: The Evolving Audit Function in the EU Multilevel System. w: M.W. Bauer, J. Trondal, (eds) The Palgrave Handbook of the European Administrative System. European Administrative Governance. 313-326. Palgrave Macmillan, London.
 
2.
Akçay, S. (2019). An evaluation on the new role of The Court of Accounts in the framework of the new Court of Accounts law No. 6085 in public external audit. w: T. Curuk, Finance and Accounting I. 57-76. Akademisyen Kitabevi A. S..
 
3.
Anczakowski, M. (2008). Charakter prawny audytu wewnętrznego, 8/2008, 81-94. Państwo i Prawo.
 
4.
Bringselius, L. (2018). Efficiency, economy and effectiveness – but what about ethics? Supreme audit institutions at a critical juncture., 38(2). 105-110. Public Money and Management.
 
5.
Bulmer, S. (1993). The Governance of the European Union: a New Institutionalist Approach., 13, 351-380. Journal of European Public Policy.
 
6.
Czernielewska-Rutkowska, M. (2007). Budżet ogólny Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy. Difin.
 
7.
Dashwood, A. (1996). The limits of European Community powers, 21, 113–128. ELRev.
 
8.
Brodecki, Z., Majkowska-Szulc, S., Pyć, D., Tomaszewska, M., Zużewicz, I., Drobysz, M. (2006). Komentarz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską [w:] Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, wyd. II, Warszawa.
 
9.
Fortvingler, J. (2012). Exploring milestones and rationales for the development of the audit methodology of the European Court of Auditors, 20(2). 63-69. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences.
 
10.
Garlicki, J. (2005). Demokracja i integracja Europejska. Studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 
11.
Gheorghiu, A.. (2012) Performance auditing – a complex concept, 5(1). 411-428. Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy.
 
12.
Grossi, G., Hancu-Budui, A., Zorio-Grima, A. (2023). New development: The shift of public sector auditing under the influence ofinstitutional logics—the case of European Court of Auditors, 43(4). 378-381. Public Money & Management.
 
13.
Grzesiuk, L., Skoczylas-Tworek, A. (2013). Audyt i kontrola w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, 74 (130). 25-43. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości.
 
14.
Harlow, C. (2002). Accountability in European Union. Oxford.
 
15.
Jagielski, J. (1999). Kontrola administracji publicznej. Wolters Kluwer.
 
16.
Jagielski, J. (2003). Audyt wewnętrzny – miejsce w systemie kontroli i organizacji, 3, 14-33. Kontrola Państwowa.
 
17.
Jagielski, J (2005). Kontrola administracji publicznej. Wolters Kluwer.
 
18.
Johnsen, A. (2019). Public sector audit in contemporary society: a short review and introduction, 35, 121-127. Financial Accountability and Management.
 
19.
Johnsen, A., Reichborn-Kjennerud K., Carrington T., Jeppesen K.K., Taro K., Vakkuri, J. (2019). Supreme audit institutions in a high-impact context: a comparative analysis of performance audit in four Nordic countries, 35, 158-181, Financial Accountability and Management.
 
20.
Kallas, S. (2007). Wspólna praca dla lepszego wykorzystania środków Unii Europejskiej, 1, 21-32. Kontrola Finansowa numer specjalny.
 
21.
Klimas, M. (1985). Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie. PWE.
 
22.
Kosikowski, C. (2014). Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej. Wolters Kluwer.
 
23.
Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (red) (2000). Zarządzania. Teoria i praktyka, praca zbiorowa. WN PWN.
 
24.
Kuc, B.R. (2008). Kontrola, kontroling, audyt, Podobieństwa i różnice. Wydawnictwo PTM.
 
25.
Kwaśniak, P (2012). Aspekty kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym, 2(I). 33-54. Zeszyty Naukowe WSEI, seria ADMINISTRACJA.
 
26.
Levy, R. (1996). Managing value for money audit in the European Union: the challenge of diversity, 43(4). 509-529. Journal of Common Market Studies.
 
27.
Lonsdale, J. (2008). Balancing independence and responsiveness: a practitioner perspective on the relationships shaping performance audit, 2 (14). 115–116. Evaluation.
 
28.
Łacny, J. (2012). Prowadzenie kontroli w państwach członkowskich Unii Europejskiej – kompetencje Trybunału Obrachunkowego, 5(346). 8-29. Kontrola Państwowa.
 
29.
Łacny, J. (2012). w: D. Kornobis-Romanowska, A. Wróbel, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-358). Wolters Kluwer.
 
30.
Lubińska, T., Będzieszak, M., Marska-Dzioba N. (2015). Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność. Difin.
 
31.
Mazur.J, (2004). Relacja z konferencji Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, 4, 62-73. Kontrola Państwowa.
 
32.
Moggia, G. (2020). Analysing the origins of the ‚statement of assurance’: The European Court of Auditors after the Maastricht Treaty. w: P. Stephenson, M.L. Sánchez-Barrueco, H. Aden (red) . Financial Accountability in the European Union, 57-75. Routledge.
 
33.
Mitrowski, S. (2006). Europejski Trybunał Sprawiedliwości – organ kontrolny w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich, 4, 107-120. Studia Europejskie.
 
34.
Nowak-Far, A. (2011). Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne. Europrawo.
 
35.
Prezentacja doświadczenia ETO w Polsce, 3 (2015). 24-45. Kontrola Państwowa.
 
36.
Przybysz, P. (2020). Instytucje prawa administracyjnego. Wolters Kluwer.
 
37.
Radecka-Moroz, K. (2015). Uzyskanie rezultatów przy realizacji budżetu UE – doświadczenia Europejskiego Trybunały Obrachunkowego. w: Lubińska T., Będzieszak M., Marska-Dzioba N. (red). Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, Difin.
 
38.
Srebro, B. (2004). Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej. Zakamycze.
 
39.
Stephenson, P. (2013). 60 Years of Auditing Europe: a Historical Institutionalist Analysis, conference paper presented at the biannual conference of the European Union Studies Association (EUSA). Baltimore.
 
40.
Stephenson, P. (2015). Reconciling audit and evaluation?: The shift to performance and effectiveness at the European Court of Auditors, 6 (1). 78-89. European Journal of Risk Regulation.
 
41.
Stephenson, P. (2020). Securing impact from audit: budgetary scrutiny by the European Parliament and its use of findings by the European Court of Auditors. w:. P. Stephenson, M.L. Sánchez-Barrueco, H.Aden. Financial Accountability in the European Union. 287-302. Routledge.
 
42.
Stępniewski, J. (2001). Audyt i diagnostyka firmy. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 
43.
Szmyt, A (2019). Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej, 2(42). 345–353. Gdańskie Studia Prawnicze.
 
44.
Sylwestrzak, A. (2012). Komentarz do art. 246 TWE, w:. Wróbel, A., Kornobis-Romanowska, D., Łacny,J. (red.). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III.191-194, Wolters Kluwer.
 
45.
Tida, B. (2021). Seeking the Spotlight: How Reputational Considerations Shape the European Court of Auditor’s Shifting Account-holding Role, 100(1). 692-710. Public Administration.
 
46.
Ulrich, L. Ch. (2016). Roads to Europe Heinrich Aigner and the genesis od the European Court of Auditors. Ludwig-Maximilian-Universität München.
 
47.
Weber, H. (2007). Kontrola zewnętrzna w Unii Europejskiej oraz współpraca najwyższych organów kontroli i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w kontroli środków Unii, 1, 33-39. Kontrola Państwowa numer specjalny.
 
48.
Winiarka, K. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Difin.
 
49.
Vacca, A. (2014). Court of Auditors performance auditing as a tool to enhance economy, efficiency, effectiveness and transparency in the public administration, an Italian perspective: strengths and weaknesses, 4(2). 103 – 119. International Journal of Public Law and Policy.
 
50.
Vogiatzis, N. (2019). The Independence Of The European Court Of Auditors. 56(3). 667 – 701. Common Market Law Review.
 
51.
Zalega, K. (2004). Kierunki kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w 2004r., 2, 104-115. Kontrola Państwowa.
 
52.
Zdebel, M. (2009). Zinstytucjonalizowana kontrola finansów Wspólnoty Europejskiej : Europejski Trybunał Obrachunkowy. w:. B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.). Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, 621-630. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top