Nowelizacja przepisów o doręczeniu komorniczym – analiza najważniejszych zmian
 
Więcej
Ukryj
1
University od Szczecin, Faculty od Law and Administration
 
 
Data nadesłania: 31-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-02-2024
 
 
Data akceptacji: 29-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Michał Wojdała   

University od Szczecin, Faculty od Law and Administration
 
 
JoMS 2024;55(1):710-725
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Analiza i ocena dokonanych przez ustawodawcę zmian w zakresie przepisów o doręczeniu komorniczym pierwszego pisma w sprawie przez pryzmat założonego przez niego celu opracowania oraz postulatów formułowanych w doktrynie.

Materiał i metody:
analityczna oraz formalno-dogmatyczna

Wyniki:
wprowadzone zmiany należy ocenić w głównej mierze negatywnie. Ustawodawca nie zdecydował się zrealizować najważniejszego postulatu środowisk prawniczych, tj. nie wprowadził powrotu do fikcji doręczeń dla podmiotów wpisanych do CEIDG. Ponadto, pozostałe zmiany, w dalszym ciągu pozostawiają zbyt duże pole do wykładni, co sprawia, że w przyszłości niechybnie konieczna będzie dalsza nowelizacja wspomnianych przepisów, aby wyeliminować powstałe niejasności.

Wnioski:
na pozytywną ocenę zasługuje wprowadzenie do Kodeksu art. 139 §21 in fine K.p.c., który ma charakter represyjny wobec nierzetelnego postępowania pozwanego, polegające na nieujawnieniu w ewidencji aktualnego adresu do doręczeń, wobec czego poniesie on koszty doręczenia komorniczego bez względu na wynik sprawy. Przepis ten nie jest jednak precyzyjny, bowiem nie określa, na kim spoczywa obowiązek ustalenia adresu zamieszkania pozwanego wpisanego do CEIDG, jeżeli doręczenie na adres ujawniony w ewidencji okaże się nieskuteczne. Zmiany w zakresie doprecyzowania zakresu przedmiotowego i podmiotowego, a także – możliwość skorzystania przez sąd z urzędu z wiedzy o adresie zamieszkania pozwanego należy ocenić neutralnie wobec faktu, iż co do tych kwestii przepisy stanowią odzwierciedlenie praktyki sądowej wypracowanej w tych sprawach. Jednoznacznie negatywnie należy ocenić brak przywrócenia fikcji doręczeń podmiotom wpisanym do CEIDG, co utrzymuje stan, w którym nadmiernie eksponuje się prawo pozwanego do obrony, spychając na margines prawo powoda do sądu

FINANSOWANIE
Praca sfinansowana ze środków Uniwersytetu Szczecińskiego
 
REFERENCJE (12)
1.
Bodio, J. (2020). Komentarz do art. 1391 K.p.c. w: T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I, 338-344. Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Borodziuk, M. (2021). Doręczenie komornicze w praktyce sądowej po zmianach procedury cywilnej dokonanych 7 listopada 2019 roku, 3, 105-125. Prokuratura i Prawo.
 
3.
Czyszkowski, P. (2022). Doręczenie komornicze jako nieegzekucyjna czynność komorników sądowych, 4, 51-80. Przegląd Prawa Egzekucyjnego.
 
4.
Jankowski, J. (2019). Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (cz. I – Przepisy ogólne; Właściwość sądu; Skład sądu, Wyłączenie sędziego; Pisma procesowe i Doręczenia; Posiedzenia sądowe; Pozew), 18, 978-986. Monitor Prawniczy.
 
5.
Markiewicz, D. (2019). Komentarz do art. 1391 K.p.c. w: T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. T. I. Komentarz do art. 1-50539, C.H. Beck.
 
6.
Mendrek, A. (2022). Doręczenia komornicze z perspektywy dwóch lat funkcjonowania art. 1391 KPC. w: J. Jagieła, R. Kulski (red.), Symbolae Andreae Marciniak Dedicatae, 371-388. C.H. Beck.
 
7.
Michalska-Marciniak, M. (2019). Komentarz do art. 1391 K.p.c. w: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. T. I. Komentarz do art. 1-205. C.H. Beck.
 
8.
Rewerska, A. (2021). Zobowiązanie do doręczenia pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw pozwanego za pośrednictwem komornika – art. 1391 k.p.c. w: M. Białecki, S. Kotas-Turoboyska, F. Manikowski, E. Szczepanowska (red.), Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową. Wolters Kluwer Polska.
 
9.
Rylski, P. (2019). O nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 4.07.2019 r. w ogólności, 11-12, 15-35. Palestra.
 
10.
Skrodzki, K. (2020). Fikcja doręczenia wobec przedsiębiorcy w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r., 12, 41-44. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.
 
11.
Sławicki, P. Sławicki, P. (2020). Doręczenia pism za pośrednictwem komornika sądowego w postępowaniu zabezpieczającym, klauzulowym i egzekucyjnym, 11-12, 75-87. Przegląd Sądowy.
 
12.
Zamojski, Ł. (2019). Doręczenie pozwanemu pierwszego pisma procesowego wywołującego potrzebę obrony na podstawie art. 1391 K.p.c., 3, 13-25. Monitor Prawa Handlowego.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top