Efektywność fiskalna zielonej transformacji systemu podatkowego na wybranych przykładach państw członkowskich Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Zarządzania i Logistyki, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (Faculty of Management and Logistics, University of Technology and Commerce. Helena Chodkowska)
 
2
Zakład Finansów na Wydziale Zarządzania Politechnika Warszawska (Department of Finance at the Faculty of Management of the Warsaw University of Technology)
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 31-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-02-2024
 
 
Data akceptacji: 29-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Waldemar Szymański   

Wydział Zarządzania i Logistyki, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (Faculty of Management and Logistics, University of Technology and Commerce. Helena Chodkowska)
 
 
JoMS 2024;55(1):688-709
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Współczesna polityka podatkowa jest prowadzona z uwzględnieniem ich pozostałych funkcji, w tym funkcji stymulacyjnej. Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie, które z podatków są najbardziej właściwe dla realizacji polityki środowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności i wydajności fiskalnej. Na cele niniejszego artykułu sformułowana została teza o tym, że współczesne systemy podatkowe powinny nie tylko stanowić efektywny zbiór podatków maksymalizujących dobrobyt społeczeństwa, ale także wspomagać realizację polityki środowiskowej.

Materiał i metody:
Rozważania dotyczące efektywności i wydajności fiskalnej w kontekście zielonej transformacji systemów podatkowych przeprowadzono na przykładzie państw członkowskich UE z uwzględnieniem podziału na kraje wysoko i średnio rozwinięte. W części analitycznej autorzy wykorzystując ogólnodostępne dane statystyczne oraz stosując powszechne miary obciążeń podatkowych wskazują różnice w poziomie obciążeń podatkowych wybranych państw członkowskich, w zakresie podatków środowiskowych.

Wyniki:
W części analitycznej autorzy wskazują także zależność między poziomem opodatkowania podatkami środowiskowymi a skłonnością przedsiębiorstw do podejmowania działań związanych z eko-inwestycjami w tym prac badawczo – rozwojowych, których efektem jest ochrona środowiska.

Wnioski:
W oparciu o przeprowadzoną analizę porównawczą podatków bezpośrednich i pośrednich autorzy wskazują, że najbardziej odpowiednią grupą podatków, które mogą stanowić efektywny instrument wsparcia polityki zielonej transformacji są podatki pośrednie. Uzasadnieniem dokonanego wskazanie jest ich stała efektywność fiskalna a także powszechność opodatkowania, co zwiększa ich stymulacyjny charakter i wspomaga transformację środowiskową.

 
REFERENCJE (12)
1.
Durusu-Ciftci, D. Gokmenoglu, K.K. Yetkiner, H. (2018). The heterogeneous impact of taxation on economic deve-lopment: New insights from a panel cointegration approach, 42, s. 503 – 513, Economic Systems.
 
2.
Felis, P. (2016). Wybrane współczesne społeczno-ekonomiczne uwarunkowania reformy systemu podatkowego, w: Dzwonkowski H. Kulicki J. (red.). Dylematy reformy systemu podatkowego, 117 – 151 Wydawnictwo Sejmowe.
 
3.
Felis, P. Szymański W. (2020). Analiza i ocena regulacji uszczelniających system opodatkowania dochodów przedsię-biorców w Polsce w latach 2015–2019, 4/2020, 69 – 94, Studia Biura Analiz Sejmowych.
 
4.
Gomułowicz, A. Mączyński, D. (2016). Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Grycuk, A. (2010). Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej, (2010). 4/2010, 1 – 4, INFOS. Biuro Analiz Sejmowych,.
 
6.
Małecki, P. (2016). Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, 2/2016, 3 – 15 Optimum. Stu-dia Ekonomiczne.
 
7.
Marusik, J. (2018). Konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania a system ulg, zwol-nień, odliczeń, kwot wolnych i kosztów w podatku dochodowym, 2 (54). 67 – 91, Studia Biura Analiz Sejmowych.
 
8.
Raczkowski, K. (2016). Determinanty efektywności fiskalnej systemu podatkowego, 1/2016, 71 – 81, Annales Universi-tatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia,.
 
9.
Raczkowski, K. Schneide,r F. Węgrzyn, J. (2020). Ekonomia systemu podatkowego, PWN.
 
10.
Stiglitz, J.E. Rosengard, J.Y. (2015). Economics of the public sector, w. W. Norton & Company, Inc.
 
11.
Szołno-Koguc, J. (2016). Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność opodatkowania a przywileje podatkowe, 294, 165, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
12.
Wolański, R. (2009). System podatkowy w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top