Budowanie wizerunku pracodawcy w kontekście nowego paradygmatu zarządzania
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Kamila Monika Dudek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data nadesłania: 30-08-2019
Data ostatniej rewizji: 20-01-2020
Data akceptacji: 06-02-2020
Data publikacji: 06-02-2020
 
JoMS 2019;43(4):157–167
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszego artykułu jest opisanie zmieniających się współcześnie paradygmatów zarządzania w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim, oraz konsekwencji tego procesu – potrzebie strategicznego i długofalowego budowania wizerunku atrakcyjnego miejsca pracy (employer brandingu), bo tylko takie współcześnie przyciągnie i zatrzyma na dłużej utalentowanych pracowników, którzy będą budować przewagę konkurencyjną firm.

Materiał i metody:
W przygotowaniu tekstu wykorzystano studia literaturowe – przegląd dostępnych wydawnictw polsko- i anglojęzycznych, jak również raportów firm doradczych i stowarzyszeń branżowych.

Wyniki:
Przybliżono rozumienie employer brandingu jako narzędzia umożliwiającego budowanie marki solidnego miejsca pracy, powiązanego z realizacją kontraktu psychologicznego między pracodawcą a pracownikiem.

Wnioski:
W artykule przedstawiono ewolucję paradygmatu organizacji i zarządzania oraz opisano potrzebę holistycznego, biznesowego spojrzenia na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Analiza źródeł podkreśliła rolę kapitału ludzkiego w tworzeniu konkurencyjności i potencjału firm oraz potwierdziła nieuniknioną potrzebę kompleksowego wykorzystywania narzędzi budowania wizerunku pracodawców.

 
REFERENCJE (23)
1.
Adamska, K., Jurek, P., Różycka-Tran, J. (2015). The Mediational Role of Relational Psychological Contract in Belief in a Zero-Sum Game and Work Input Attitude Dependence, „Polish Psychological Bulletin” nr 46(4), s. 579–586. ISSN 0079-2993.
 
2.
Armstrong, M., Taylor, S., (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326481628.
 
3.
Backhaus, K., Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding, „Career Development International” nr 9(5), s. 501–517. ISSN 1362-0436.
 
4.
Ciesielski, M. (2014). Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” nr 9, s. 3–6. ISSN 0137-7221.
 
5.
Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa: Muza SA. ISBN 9788372006059.
 
6.
Eger, L., Mičík, M., Gangur, M., Řehoř, P. (2019). Employer branding: Exploring attractiveness dimensions in a multicultural contex, „Technological and Economic Development of Economy” nr 25(3), s. 520–523. ISSN 2029-4913.
 
7.
Firlej, K., Bargieł, A. (2014). Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 5(929), s. 57–70. ISSN 1898-6447.
 
8.
Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2007). New paradigms of management systems, „Systems Science” t. 33, nr 2, s. 41–50. ISSN 0137-1223.
 
9.
Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz M. (2011). Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Warszawa: MT Biznes, s. 95–98. ISBN 9788375610468.
 
10.
Hamel, G., Prahalad, C.K. (1994). Competing for the Future, Boston: Harvard Business School Press. ISBN 9780875847160.
 
11.
Jamali, D. (2005). Changing management paradigms: implications for educational institutions, „Journal of Management Development” t. 24, nr 2, s. 104–115. ISSN 0262-1711.
 
12.
Jemielniak, D. (2008). Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Warszawa: WAiP. ISBN 9788361408185.
 
13.
Kowalczewski, W. (2008). Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Warszawa: Difin, s. 130–145. ISBN 9788372519627.
 
14.
Kraśnicka, T. (2018). Innowacje w zarządzaniu. Nowe ujęcie, Warszawa: C.H. Beck.
 
15.
Martin, G., Beaumont, P., Doig, R., Pate, J. (2005). Branding: A new performance discourse for HR?, „European Management Journal” nr 23(1), s. 76–88. ISSN 0263-2373.
 
16.
Minchington B., Thorne K. (2007). Measuring the Effectiveness of Your Employer Brand, „Human Resources Magazine” nr 10–11, s. 15–16. ISSN 1047-3149.
 
17.
Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.). (2009). Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. ISBN 9788372464828.
 
18.
Rosińska, M. (2007). Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. W: J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 11–20. ISBN 9788374418614.
 
19.
Smoliński, M., Zakrzewska, L. (2018). HR znów na fali wznoszącej, https://www.hbrp.pl/a/hr-znow-... (dostęp: 10.04.2019).
 
20.
Szczepański, K. (2013). Kształtowanie wizerunku (employer branding) jako sposób zwiększenia atrakcyjności pracodawcy w warunkach polskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie” nr 61, s. 164–165. ISSN 0239-9415.
 
21.
Szejniuk, A. (2017). Rola zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu organizacją, „Journal of Modern Science” nr 32(1), s. 305–317. ISSN 1734-2031.
 
22.
Tanwar, K., Prasad, A. (2016). Exploring the Relationship between Employer Branding and Employee Retentio, „Global Business Review” vol.17, issue 3_suppl. , s. 187–190. ISSN 0973-0664.
 
23.
Trzcieliński, S. (red.). (2005). Nowoczesne przedsiębiorstwo, Poznań: Politechnika Poznańska.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031