PL EN
Bezpieczeństwo socjalne
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 30-06-2017
 
JoMS 2017;33(2):367–384
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia bezpieczeństwa społecznego oraz pokazanie roli, jaką odgrywa ono w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja pokazuje również zagrożenia społeczne i psychospołeczne wywoływane przez współczesne patologie. Omówiono tu także zagrożenie powstałe w wyniku problemów demograficznych. Przeanalizowano dane Głównego Urzędu Statystycznego i materiały opublikowane w tej sprawie. Ukazano zagrożenia społeczne i ich wpływ na bezpieczeństwo państwa. Ponadto omówiono najważ- niejsze wyzwania stojące przed Polską w celu zapewnienia bezpiecznej egzystencji obywateli. Autor wskazuje na możliwe konsekwencje i ryzyko przedstawionych tu zagrożeń dla kraju.
 
REFERENCJE (22)
1.
Borowski, M., Dobrzaniecki, R. (red.) (2009). Patologie społeczne, Płock–Wyszków: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – Novum. ISBN 9788360662052.
 
2.
Danecki, J., Auleytner, J. (1999). Teoretyczne problemy polityki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
 
3.
Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (red.). (2009). Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301153045.
 
4.
Gabryszak, R., Magierek, D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788372519733.
 
5.
Hołyst, B. (1999). Kryminologia, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. ISBN 8387558583.
 
6.
Hołyst, B. (2001). Zjawiska patologii społecznej w Polsce: diagnoza i profilaktyka, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL.
 
7.
Jałoszyński, K. (2003). Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej. Jędrzejczak, M. (2000). Narkomania w wojsku: epidemiologia – program profilaktyki, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej. ISBN 8390915782.
 
8.
Kabaj, M. (2004). Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 8373830219.
 
9.
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej. ISBN 9788375231595.
 
10.
Leszczyński, M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788376415284.
 
11.
Leszczyński, P. (2009). Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego. ISBN 9788371334108.
 
12.
Orczyk, J. (2005). Polityka społeczna: uwarunkowania i cele, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 837417126X.
 
13.
Podgórecki, A. (1969). Patologia życia społecznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Sitek, M. (2013). Prawne gwarancje bezpieczeństwa, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753352.
 
15.
Sitek, M., Graca, T. (2015). Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753611.
 
16.
Sitek, M., Niedziółka, I., Ukleja, A. (2014). Bezpieczeństwo społeczne w XXI w., Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753376.
 
17.
Sitek, M., Such-Pyrgiel, M., Przastek, D. (2015). Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753628.
 
18.
Sitek, M., Winogrodzki, G., Roman, Ł. (2016). Współczesne konteksty bezpieczeństwa, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753697.
 
19.
Skrabacz, A. (2012). Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. ISBN 9788371519208.
 
20.
Słownik języka polskiego Drabik L., Sobol A. (red) (2007). Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
21.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (Balcerowicz. B. (red)) (2002). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej. ISBN 8388062239.
 
22.
Such-Pyrgiel, M. (2013). Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753376.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031