Bezpieczeństwo produktów konsumpcyjnych
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2015
 
 
JoMS 2015;24(1):371-392
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z bezpieczeństwem wybranych produktów konsumpcyjnych. Autor skoncentrował się na trzech istotnych zagadnieniach: bezpieczeństwie żywności i żywienia, bezpieczeństwie zdrowotnym obywateli oraz bezpieczeństwie ekologicznym. Zaprezentowane rozważania skupiają się także na zagrożeniach bezpieczeństwa konsumpcji i podjętych działaniach związanych z profi laktyką i eliminacją tych zagrożeń. Wymienione normy, standardy i certyfi katy są niezbędne do planowania i wdrażania oraz aktualizacji systemu zarządzania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia. Podkreślono zasady i wymagania konieczne do podejmowania przedsięwzięć w kierunku poprawy ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej. Całość rozważań poparta została przedstawieniem unijnych i polskich aktów prawnych, regulujących sprawy bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych. Zwrócono uwagę na podstawową zasadę dotyczącą bezpieczeństwa konsumentów i konsumpcji, która jest wymieniona w artykule 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest to „zasada ostrożności”, która umożliwia szybkie reagowanie w obliczu możliwego zagrożenia zdrowotnego i ekologicznego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top