PL EN
Zachowania konsumpcyjne dzieci
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2015
 
 
JoMS 2015;24(1):349-369
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia refl eksje na temat roli dziecka jako konsumenta, atrybutów konsumpcji dziecięcej i weryfi kuje je z wynikami badań sondażowych przeprowadzonych na losowo wybranej grupie z terenu powiatu radomskiego w zakresie potrzeb konsumpcyjnych badanych, określenia ich postaw oraz zachowania w rozważanych aspektach, a także prezentuje opinie rodziców na podjęty temat. Wyniki pokazują, że dzieci małe wyraźniej artykułują swoje potrzeby w zakresie dóbr materialnych lub usług, związanych z podstawowymi dla ich wieku zajęciami, takimi jak: opieka bliskiej osoby, zabawa, spacer. Wraz z wiekiem rośnie potrzeba usług konsumpcyjnych w danej grupie wiekowej, na przykład: korzystanie z basenu, parku rozrywki, wycieczek krajoznawczo-turystycznych, usług edukacyjnych. Przy zabezpieczonych podstawowych potrzebach życiowych wśród młodszych dzieci dominują potrzeby związane z daną chwilą, na przykład, „potrzebuję w danej chwili plasteliny”, czyli „chcę plastelinę”. Uczniowie starsi potrafią już planować nabywanie określonych dóbr.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top