Bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolski
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):231-239
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polskie finanse publiczne wymagają reformy. Obecnie nie ma chyba ani jednej sfery naszego życia społecznego, w której władza publiczna jest w stanie optymalnie lub chociaż przyzwoicie wypełniać swoje funkcje wobec społeczeństwa i gospodarki. Jednostki sektora fi nansów publicznych w mniejszym stopniu zagrożone są utratą zdolności do kontynuowania działalności, gdyż nie podlegają przepisom związanym z upadłością podmiotu gospodarczego. Nie oznacza to jednak, że nie mogą zostać zlikwidowane, gdy ich dalsza działalność będzie zagrażała płynności finansowej i wypłacalności organu nadrzędnego. W związku z czym finanse publiczne mają umożliwiać optymalne wykonywanie jej funkcji. Powinny być zatem dostosowane do istoty ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa oraz odpowiadać jego poziomowi rozwoju cywilizacyjnego. W artykule przedstawiono system bezpieczeństwa fi nansów publicznych w Polsce z podziałem na system bezpieczeństwa strategicznego i operacyjnego, kontrolę w sektorze fi nansów publicznych oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także uwarunkowania przezwyciężania kryzysu w finansach publicznych państwa.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top