Nauki ekonomiczne wobec kryzysów finansowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Warszawa
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):219-230
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ostatni kryzys finansowy wywołał wśród ekonomistów ożywiona dyskusję na temat stanu nauk ekonomicznych. Przedmiotem krytyki stały się różne nurty ekonomii, ale przede wszystkim ekonomia neoklasyczna. W artykule przedstawiono rozwój ekonomii ortodoksyjnej, a także ukazano jej słabości w aspekcie analizy kryzysów fi nansowych. Podstawą krytyki był przede wszystkim fakt, że ekonomia głównego nurtu nie była w stanie przewidzieć kryzysów fi nansowych, a tym bardziej zapobiegać im. Przedstawiono także wybrane teorie heterodoksyjne z punktu widzenia ich podejścia do przyczyn kryzysów fi nansowych. Wskazano, że część ekonomistów jest zdania, iż interdyscyplinarne, holistyczne i heterodoksyjne podejście do ekonomii pozwoli na znacznie lepsze wyjaśnianie przez tę dziedzinę nauki procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w świecie. Jeżeli zaś teorie są formułowane w oderwaniu od określonego kontekstu społecznego, systemu kulturowego i warunków praktyki gospodarczej to ekonomia, jako nauka, nie może formułować predykcyjnych wniosków dla polityki gospodarczej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top