Wybrane aspekty historii myśli ekonomicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 16-11-2017
 
JoMS 2017;34(3):227–248
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Artykuł jest próbą przedstawienia wybranych aspektów historii myśli ekonomicznej kształtującej się od czasów starożytnych do współczesności. Rozwój myśli ekonomicznej formował się poprzez ewoluowanie różnych wizji, nurtów i poglądów ówczesnych myślicieli, obserwatorów życia oraz badaczy przyczyn i skutków działań gospodarczych. Autor artykułu stara się pokazać, jak spory i kontrowersje wobec idei, podejść i teorii wpływały na przeobrażanie się ekonomii w poszczególnych okresach dziejowych. Zasadniczym celem pracy jest przybliżenie dokonań wybitnych uczonych, zajmujących się tą dziedziną wiedzy z uwzględnieniem także polskich ekonomistów. Ponadto ukazane zostały ścisłe powiązania między rozwojem myśli ekonomicznej i zmianami w ekonomii. W podsumowaniu wskazano, jak ważną częścią naszej edukacji jest historia myśli ekonomicznej. Przypomniano o historycznych uwarunkowaniach współczesnych pojęć i idei ekonomicznych. Artykuł jest zachętą do studiowania historii myśli ekonomicznej i traktowania tych studiów jako warsztatu badawczego, który pomoże lepiej zrozumieć współczesną ekonomię i gospodarkę.
 
REFERENCJE (28):
1. Bartkowiak, R. (2013). Ekonomia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 978-83-208-2122-2.
2. Bartkowiak, R. (2013). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN/ISSN:978-83-208-2125-3.
3. Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301105429, 9788301105426.
4. Cameron, R. (1996). Historia gospodarcza świata. Od paleolitu doczasów najnowszych. Warszawa: WydawnictwoKsiążka i Wiedza. ISBN: 83-05-13355-9.
5. Czaja, S. (red.)(1977). Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo AkademiiEkonomicznej.
6. Czuma, Ł.(2007). Ekonomia między socjalizmem a liberalizmem. Lublin: Info Studio s.c. ISBN 978-83-925219-0-7.
7. Czuma, Ł.(2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8. Czuma, Ł., Jarosz, A. (1998). Doktryny ekonomiczne, Rzeszów:Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. ISBN 83-7199-000-6.
9. Domański, R. (2006). Geografia ekonomiczna – ujęcie dynamiczne, Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN/ISSN: 83-01-14190-5.
10. Fanfani, A.(1977).Historia doktryn ekonomicznych. Od czasów starożytnych do XIX wieku, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
11. Glapiński, A.(2004). Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków,Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej. ISBN: 978-83-7378-097-1.
12. Heilbroner, R.L.(1993). Wielcy ekonomiści: czasy, życie, idee.Warszawa:Wydawnictwo PWE. ISBN 83-208-0933-09.
13. James, E. (1958). Historia myśli ekonomicznej XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14. Jarosz, A.(1998). Polityka ekonomiczna, Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej KUL. ISBN 8386916958.
15. Kalecki, M. (1979). Kapitalizm: Dynamika gospodarcza i pełne zatrudnienie. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN: 83-208-0001-3.
16. Kalecki, M.(1979).Teoria dynamiki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo PWE ISBN: 8301065389..
17. Kundera, E.(red.)(2014). Słownik historii myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN: 9788326433603.
18. Landreth, H.,Colander, D.C.(2005). Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN.ISBN: 9788301155407.
19. Leitner, H.(2004). Michał Kalecki – ekonomista niedoskonały czy geniusz ekonomii? Warszawa: Wydawnictwo SGH.
20. Lipiński, E.(1968).Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21. Mączak, A.(1981).Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
22. Nasiłowski, M.(2003).Zarys historii myśli ekonomicznej. Od XVIII do końca XX wieku. Warszawa:WydawnictwoKeyText.
23. Romanow, Z.B.(1999).Historia myśli ekonomicznej w zarysie. Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN: 83-87152-82-X.
24. Skodlarski, J. (2008).Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii. Problemy metodologiczne,Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
25. Smith, A.(2012).Bogactwo narodów.Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. ISBN: 978-83-62304-16-5.
26. Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN: 83-208-1624-6.
27. Taylor, E. (1991). Historia rozwoju ekonomiki. Lublin: Wydawnictwo Delfin. ISBN 8385454039, 9788385454038.
28. Zagóra-Jonszta, U(2003). Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN: 9788372461155.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031