"Pełnomocnik do spraw kontroli przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i jego funkcja gwarancyjna"
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
Data publikacji: 23-07-2018
Data nadesłania: 07-05-2018
Data akceptacji: 24-05-2018
 
JoMS 2018;37(2):191–202
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Cel pracy:
Centralne Biuro Antykorupcyjne jako służba specjalna państwa polskiego, stanowi nową jakość w życiu publicznym. Jego działania mogą stanowić zagrożenie dla konstytucyjnych praw jednostki. W celu monitorowania procesu ochrony danych osobowych w tej instytucji powołany został w Biurze Pełnomocnik do Spraw Kontroli Przetwarzania Danych Osobowych. Żadna z polskich służb specjalnych nie posiada takiej instytucji.

Materiał i metody:
Dane z publikacji CBA oraz artykuły i opracowania opisujące role i zadania CBA

Wyniki:
Szeroka autonomia Pełnomocnika i szczególny sposób jego odwołania stanowi jeden z istotnych elementów gwarancyjnych niezawisłości jego działań. W tym kontekście można stwierdzić, że Pełnomocnik realizuje funkcję gwarancyjną ochrony danych osobowych. Podobną uwagę należy odnieść co do realizacji konstytucyjnych praw obywatelskich w zakresie ochrony prywatności – w tym danych osobowych. Należy jednak podnieść, iż ochrona ta byłaby pełniejsza, gdyby przepisy ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, pozwalały na powoływanie pełnomocnika także wśród innych osób, również spoza funkcjonariuszy CBA

Wnioski:
Centralne Biuro Antykorupcyjne posiada zinstytucjonalizowany system ochrony danych osobowych, właściwie umocowany w przepisach prawnych, posiadający realne możliwości ochrony.

AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Tomasz Wierzchowski   
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, Polska
 
REFERENCJE (20):
1. Bart, J., Fajgielski, P., Markiewicz, R. (2011). Ochrona danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326414817.
2. Bill, J. (2012). Obszary, mechanizmy oraz skala przestępstw korupcyjnych w życiu publicznym i gospodarczym oraz kierunki ich ewaluacji. W: J. Kosiński, K. Krak, A. Koman (red.). Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia. Część III, Warszawa: Centralne Biuro Antykorupcyjne. ISBN 9788362455683.
3. Bożek, M. (2007). Charakter zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W: Z. Bielecki, J. Szafrański (red.), Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce, materiały pokonferencyjne, Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji. ISBN 9788374621366.
4. Bożek, M. (2013). Sejmowa kontrola działalności służb specjalnych i jej ograniczenia wynikające z ustaw kompetencyjnych: zarys problemu na tle uwarunkowań normatywnych, „Studia Iuridica Lublinensia” Nr 20, Lublin. ISSN 1731-6375.
5. Bożek, M. Miejsce i rola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie organów państwowych na tle obowiązującego ustawodawstwa, www.antykorupcja.gov.pl (dostęp: 5.01.2018).
6. Chodak, P. (2013). Korupcja w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Przegląd Antykorupcyjny CBA. ISBN 2083-7127.
7. Chodak, P. (2013). Zgoda społeczeństwa za niewielkie przestępstwa korupcyjne, „Journal of Modern Science” 3/18, s. 191-210. ISSN 1734-2031.
8. Ciesielczyk, M. (2005). Przeciw korupcji, Tarnów: Witek-Druk. ISBN 8387183334.
9. Gryz, J. (2010). Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. ISBN 9788375231281.
10. Heidenheimer, A.J., Johston, M. (red.). (2002). Political corruption; Readings Concepts and Contexts, New Jork: New Brunswick, Transaction Publishers. ISBN 9780765807618.
11. Holger, M.A. (red.). (2006), Europa bez korupcji. Studium przypadków. Kazusy polsko-niemiecko-belgijskie. Podręcznik dobrych praktyk, Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewne̜trznych i Administracji. ISBN 9788361647010.
12. Karklins, R. (2009). Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach postkomunistycznych, Warszawa: Wydawnictwo Sic!. ISBN 9788360457672.
13. Lizak, R. (2015). Rola Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako komórki compliance państwa, „Przegląd Antykorupcyjny. Czasopismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego” Nr 1 (5) Warszawa. ISSN 2083-7127.
14. Marszałek, M., Gilen, A., Wiśniewski, B. (2009). Służby Mundurowe w systemie bezpieczeństwa EURO 2012, konferencja naukowa, Sieradz: Prof-Art Agencja Reklamowo-Wydawnicza. ISBN 9788389954862.
15. Mądrzejowski, W. (2007). Środowiska zagrożone korupcją. W: Z. Bielecki, J. Szafrański (red.), Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce, materiały pokonferencyjne, Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji. ISBN 9788374621366.
16. Palka, P., Reut, M. (1999). Korupcja w nowym Kodeksie Karnym, Kraków: Zakamycze. ISBN 8388114204.
17. Pokruszyński, W. (2008). Bezpieczeństwo Narodowe u progu XXI wieku, „Zeszyty naukowe AON” Nr 1/70, Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej. ISSN 0867-2245.
18. Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi. ISBN 9788393010233.
19. Siemaszko, A. (2012). Gruszczyńska, B., Marczewski, M., Społeczna percepcja zagrożeń korupcyjnych w Polsce. W: J. Kosiński, K. Krak, A. Koman (red.), Korucja i Antykorupcja. Wybrane zagadnienia. Część III, Warszawa: Centralne Biuro Antykorupcyjne. ISBN 9788362455683.
20. Woźnicki, D. (2007). Rozwiązania systemowe jako skuteczne narzędzie zwalczania przestępczości korupcyjnej. W: Z. Bielecki, J. Szafrański (red.), Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce, materiały pokonferencyjne, Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji. ISBN 9788374621366.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031