Zarządzanie finansami gospodarstwa domowego jako warunek harmonijnego funkcjonowania rodziny
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 30-09-2014
 
JoMS 2014;22(3):353–381
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesne warunki gospodarowania wymagają profesjonalnego zarządzania finansami nie tylko organizacji gospodarczych, lecz także gospodarstw domowych. Zastosowanie w stosunku do finansów planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania pozwala na racjonalne gospodarowanie zasobami środków pieniężnych, co w przypadku gospodarstw domowych umożliwia lepsze zaspokojenie potrzeb ich członków. W artykule poruszono zagadnienia związane z realizacją funkcji zarządzania w stosunku do finansów gospodarstw domowych, podkreślając znaczenie zarówno aktywnego kształtowania przychodów, jak również racjonalnego dokonywania wydatków. Analizując dane finansowe GUS-u, zwrócono uwagę na czynniki wpływające na zróżnicowanie przychodów i rozchodów, jako na ważne informacje, które powinny być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji w zakresie kształtowania finansów gospodarstwa domowego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031