NAUKI HUMANISTYCZNE
Studium przypadku pilotażu konwencjonalnego dotyczącego badań przekazu kultury narodowej w środowisku polskich parafii we Francji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
2
Instytut Nauk Socjologicznych
 
 
Data nadesłania: 28-10-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-04-2021
 
 
Data akceptacji: 08-04-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Choczyński   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
JoMS 2021;46(1):123-141
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest ukazanie „pracy” narzędzia badawczego w określonym środowisku, także wykazanie jego potencjalnych mocnych i słabych stron. Wnioski badawcze ogniskują się wokół drażliwości poruszanych zagadnień oraz niezgodności narzędzi kwestionariusza z poziomem wiedzy ogólnej badanych, stosowanym przez nich językiem czy także ogólnym zasobem kulturowym. Niniejszy tekst jest ponadto przyczynkiem do rozwinięcia analiz pilotażu pogłębionego.

Materiał i metody:
Materiał oparty na analizie narzędzia badawczego - ankiety internetowej stosowanej w pilotażu konwencjonalnym.

Wyniki:
Analizę przeprowadzono pod kątem efektywności i zrozumienia pytań pilotażu, także efektu znużenia oraz zastosowania tzw. pytań wariantowych.

Wnioski:
Podsumowując, niniejsze badanie pilotażowe spełniło swoją rolę i jako takie stanowi dobry punkt wyjścia zarówno do przeprowadzenia pilotażu pogłębionego, jak również badań zasadniczych. Badanie może stanowić uzupełnienie najnowszych pozycji naukowych zajmujących się tematyką istoty i roli parafii w swoich środowiskach (Wysocki, 2018, s. 411), czy także ogólnych prac dotyczących studiów migracyjnych (Romaniszyn, 2015, s. 17-18) lub środowisk polonijnych (Walewander, 2015, s. 32-33). Przede wszystkim udało się uzyskać reakcję respondentów wobec zaproponowanej tematyki badawczej, co pokazuje trafność jej wdrożenia w ten konkretny obszar społecznej rzeczywistości. Samo testowanie narzędzia badawczego uwrażliwiło na konieczność przykładania jeszcze większej uwagi do opracowywania pytań, ich metodologicznej rzetelności oraz empirycznej trafności. Przede wszystkim, w analizie przekazu kultury polskiej w parafiach francuskich udało się połączyć założenia właściwej konstrukcji narzędzia badawczego z aktualnością tej konkretnej tematyki postaw w stosunku do polskości w warunkach emigracyjnych.

 
REFERENCJE (22)
1.
Choczyński, M. (2018). Quasi-terapeutyczna funkcja wywiadu częściowo ustrukturyzowanego w odniesieniu do badań własnych. Rola i znaczenie dobrej relacji w wywiadzie socjologicznym. Przegląd Socjologii Jakościowej, 14/4, ss. 150-170. ISSN 1733-8069.
 
2.
Dubisz, S. (2003a). Pilot. w: S. Dubisz (red.) Uniwersalny słownik języka polskiego t. 3 (p-s) (wyd. 1, s. 142). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301138688.
 
3.
Dubisz, S. (2003b). Pilotaż. w: S. Dubisz (red.) Uniwersalny słownik języka polskiego t. 3 (p-s) (wyd. 1, s. 142-143). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301138688.
 
4.
Gostkowski, Z. (1975), Wstęp. w: Z. Gostkowski i J. Lutyński (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 5, Studia pilotażowe i analizy weryfikacyjne (ss. 5-11). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum.
 
5.
Grzeszkiewicz-Radulska, K. (2012). Metody badań pilotażowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 42, ss. 113-141. ISSN 2353-4850.
 
6.
Kolny, B. (1997). Czemu służą badania pilotażowe?. Marketing i Rynek, 5/1997, ss. 33-34. ISSN 1231-7853.
 
7.
Lutyńska, K. (1975). Pilotaż „pogłębiony”. w: Z. Gostkowski i J. Lutyński (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 5, Studia pilotażowe i analizy weryfikacyjne (ss. 13-75). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum.
 
8.
Lutyńska, K. (1984). Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzenie narzędzia badawczego. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Ossolineum, IFiS PAN.
 
9.
Łakomy, H. (1999), Państwo a Kościół we Francji. Historia i współczesność. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. ISBN 838751344X.
 
10.
Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149994.
 
11.
Przeworski, A. (1966). Niektóre metody oceny pilotażu. Studia Socjologiczne, 2(21), ss. 277-291. ISSN 0039-3371.
 
12.
Przybyłowska, I. (1975). Wywiad o wywiadzie jako metoda otrzymywania informacji o reakcji wewnętrznej respondenta na pytanie kwestionariusza. w: Z. Gostkowski i J. Lutyński (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 5, Studia pilotażowe i analizy weryfikacyjne (ss. 457-488). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum.
 
13.
Romaniszyn, K. (2015). Badania migracyjne – dorobek i nowe wyzwania. w: S. Zych i B. Walicki (red.), W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia (ss. 11-29). Lublin: Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. ISBN 9788392748373.
 
14.
Smith, C.A. (2019). The uses of pilot studies in sociology: a processual understanding of preliminary research. American Sociologist, 50, ss. 589-607. ISSN 0003-1232.
 
15.
Sztabiński, F. (1982), Ankieta i jej pilotaż. w: Z. Gostkowski (red.), Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych, z. 7, (ss. 103-136). Warszawa: IFiS PAN.
 
16.
Sztabiński, P.B., Sztabiński, F. (2005). Jak połączyć pilotaż z badaniem próbnym? Przykład Europejskiego Sondażu Społecznego 2004. ASK: społeczeństwo, badania, metody, 14, ss. 55–75.
 
17.
Sztumski, J. (1999). Wstęp do metod i technik badań społecznych, wyd. 5 zmienione i uzupełnione. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk. ISBN 8371641443.
 
18.
Teijlingen, E.R. van i Hundley, V. (2001). The importance of pilot studies. Social Research Update, 35, ss. 1-4. ISSN 2398-1547.
 
19.
Walewander, E. (2015). Badania nad Polonią – wczoraj i dziś. Niektóre aspekty problematyki polonijnej. w: S. Zych i B. Walicki (red.), W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia (ss. 31-38). Lublin: Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. ISBN 9788392748373.
 
20.
Wasilewicz, U. (2013), Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym. Zarys problematyki. Kościół i Prawo 2 (15), ss. 197-208. ISSN 0208-7928.
 
21.
Wejland, A.P. (1975). Pilotaż. Szkic pojęcia. w: Z. Gostkowski i J. Lutyński (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 5, Studia pilotażowe i analizy weryfikacyjne (ss. 77-93). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum.
 
22.
Wysocki, A. (2018). Dynamika zmian w parafii a jej elementy istotne. Śladami pioniera socjologii parafii ks. Franciszka Mirka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. ISBN 9788380904750.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top