HUMANITIES
A case study of a conventional pilot on researching the transmission of national culture in the environment of Polish parishes in France
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
2
Instytut Nauk Socjologicznych
 
 
Submission date: 2020-10-28
 
 
Final revision date: 2021-04-08
 
 
Acceptance date: 2021-04-08
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Marcin Choczyński   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
JoMS 2021;46(1):123-141
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to show the ‘work’ of a research tool in a specific environment, also to show its potential strengths and weaknesses. The research conclusions focus on the sensitivity of the issue raised and the incompatibility of the questionnaire's tools with the level of general knowledge of the respondents, the language they use or the general cultural resource.

Material and methods:
The material is based on the analysis of a research tool - an internet survey used in conventional pilotage.

Results:
The analysis was conducted in terms of the effectiveness and understanding of the pilot questions, also the fatigue effect and the use of the so-called variant questions.

Conclusions:
Overall, this pilot study has served its purpose and, as such, is a good starting point for both in-depth and pivotal studies. The study may complement the latest scientific publications dealing with the subject of the essence and role of parishes in their communities (Wysocki, 2018, p. 411), or also general works on migration studies (Romaniszyn, 2015, pp. 17-18) or Polish communities (Walewander , 2015, pp. 32-33). First of all, it was possible to obtain a response from the respondents to the proposed research topic, which shows the accuracy of its implementation in this specific area of ​​social reality. The very testing of the research tool has made people aware of the need to pay even more attention to the development of questions, their methodological reliability and empirical validity. First of all, in the analysis of the message of Polish culture in French parishes, it was possible to combine the assumptions of the proper construction of the research tool with the topicality of this particular subject of attitudes towards Polishness in the conditions of emigration.

 
REFERENCES (22)
1.
Choczyński, M. (2018). Quasi-terapeutyczna funkcja wywiadu częściowo ustrukturyzowanego w odniesieniu do badań własnych. Rola i znaczenie dobrej relacji w wywiadzie socjologicznym. Przegląd Socjologii Jakościowej, 14/4, ss. 150-170. ISSN 1733-8069.
 
2.
Dubisz, S. (2003a). Pilot. w: S. Dubisz (red.) Uniwersalny słownik języka polskiego t. 3 (p-s) (wyd. 1, s. 142). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301138688.
 
3.
Dubisz, S. (2003b). Pilotaż. w: S. Dubisz (red.) Uniwersalny słownik języka polskiego t. 3 (p-s) (wyd. 1, s. 142-143). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301138688.
 
4.
Gostkowski, Z. (1975), Wstęp. w: Z. Gostkowski i J. Lutyński (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 5, Studia pilotażowe i analizy weryfikacyjne (ss. 5-11). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum.
 
5.
Grzeszkiewicz-Radulska, K. (2012). Metody badań pilotażowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 42, ss. 113-141. ISSN 2353-4850.
 
6.
Kolny, B. (1997). Czemu służą badania pilotażowe?. Marketing i Rynek, 5/1997, ss. 33-34. ISSN 1231-7853.
 
7.
Lutyńska, K. (1975). Pilotaż „pogłębiony”. w: Z. Gostkowski i J. Lutyński (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 5, Studia pilotażowe i analizy weryfikacyjne (ss. 13-75). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum.
 
8.
Lutyńska, K. (1984). Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzenie narzędzia badawczego. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Ossolineum, IFiS PAN.
 
9.
Łakomy, H. (1999), Państwo a Kościół we Francji. Historia i współczesność. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. ISBN 838751344X.
 
10.
Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149994.
 
11.
Przeworski, A. (1966). Niektóre metody oceny pilotażu. Studia Socjologiczne, 2(21), ss. 277-291. ISSN 0039-3371.
 
12.
Przybyłowska, I. (1975). Wywiad o wywiadzie jako metoda otrzymywania informacji o reakcji wewnętrznej respondenta na pytanie kwestionariusza. w: Z. Gostkowski i J. Lutyński (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 5, Studia pilotażowe i analizy weryfikacyjne (ss. 457-488). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum.
 
13.
Romaniszyn, K. (2015). Badania migracyjne – dorobek i nowe wyzwania. w: S. Zych i B. Walicki (red.), W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia (ss. 11-29). Lublin: Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. ISBN 9788392748373.
 
14.
Smith, C.A. (2019). The uses of pilot studies in sociology: a processual understanding of preliminary research. American Sociologist, 50, ss. 589-607. ISSN 0003-1232.
 
15.
Sztabiński, F. (1982), Ankieta i jej pilotaż. w: Z. Gostkowski (red.), Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych, z. 7, (ss. 103-136). Warszawa: IFiS PAN.
 
16.
Sztabiński, P.B., Sztabiński, F. (2005). Jak połączyć pilotaż z badaniem próbnym? Przykład Europejskiego Sondażu Społecznego 2004. ASK: społeczeństwo, badania, metody, 14, ss. 55–75.
 
17.
Sztumski, J. (1999). Wstęp do metod i technik badań społecznych, wyd. 5 zmienione i uzupełnione. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk. ISBN 8371641443.
 
18.
Teijlingen, E.R. van i Hundley, V. (2001). The importance of pilot studies. Social Research Update, 35, ss. 1-4. ISSN 2398-1547.
 
19.
Walewander, E. (2015). Badania nad Polonią – wczoraj i dziś. Niektóre aspekty problematyki polonijnej. w: S. Zych i B. Walicki (red.), W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia (ss. 31-38). Lublin: Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. ISBN 9788392748373.
 
20.
Wasilewicz, U. (2013), Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym. Zarys problematyki. Kościół i Prawo 2 (15), ss. 197-208. ISSN 0208-7928.
 
21.
Wejland, A.P. (1975). Pilotaż. Szkic pojęcia. w: Z. Gostkowski i J. Lutyński (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 5, Studia pilotażowe i analizy weryfikacyjne (ss. 77-93). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum.
 
22.
Wysocki, A. (2018). Dynamika zmian w parafii a jej elementy istotne. Śladami pioniera socjologii parafii ks. Franciszka Mirka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. ISBN 9788380904750.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top