PL EN
Skuteczność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w czasie zagrożenia epidemicznego na przykładzie pandemii Sars Cov – 2
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pomorska w Słupsku
 
 
Data nadesłania: 04-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-03-2023
 
 
Data akceptacji: 21-03-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Michalina Agata Pietrek   

Akademia Pomorska w Słupsku
 
 
JoMS 2023;50(1):516-531
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Cel badawczy - określenie skuteczności systemu PRM w dobie pandemii Covid – 19. Problem badawczy: w jaki sposób system Państwowe Ratownictwo Medyczne „odnalazł się” w sytuacji pandemicznej oraz jak kształtuje się jego skuteczność? Hipoteza badawcza: system PRM, mimo bardzo wielu problemów organizacyjnych, kadrowych funkcjonuje i radzi sobie z sytuacja pandemiczną, ale jego skuteczność nie jest na najwyższym poziomie.

Materiał i metody:
Porównanie, analiza literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych, synteza i analiza, wnioskowanie, abstrahowanie) oraz empiryczne (zwłaszcza metoda statystyczna i sondażu diagnostycznego). W niniejszej pracy dokonano ograniczenia odnośnie do terenu badań, mianowicie badania dotyczą województwa pomorskiego.

Wyniki:
Zwiększona liczba wezwań ZRM, ich wydłużony czas działania w przypadku niektórych interwencji, czas na dodatkowe zabezpieczenie osobiste powodował, że ilość podmiotów systemu PRM była niewystarczająca. W tej sytuacji wykorzystano podmioty współpracujące z systemem, w dużej mierze należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Ogromnym wsparciem dla systemu są również działania Wojsk Obrony Terytorialnej, które wzmocniły przede wszystkim szpitalne oddziały ratunkowe.

Wnioski:
Po dwóch latach trwania pandemii kompetencje w znacznym stopniu wzrosły, a jest to rezultatem przede wszystkim pozyskanego doświadczenia i samokształcenia. Także wprowadzone procedury i plany wpłynęły na wzrost kompetencji pracowników systemu, co dalej powoduje także poprawę funkcjonowania systemu.

 
REFERENCJE (14)
1.
Gilbert D.R., Stoner J.A.F., Freeman E.R. (2011). Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Griffin R.W. (2013). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Kisielnicki J. (2004). Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
 
4.
Zieleniewski J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
 
5.
Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego, NIK, Warszawa, 29 grudnia 2020 r., https://www.nik.gov.pl/aktualn....
 
7.
Nowy słownik języka polskiego. (2002). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2019 r., poz. 993.
 
9.
Plan działania systemu PRM dla województwa pomorskiego, Gdańsk, 15 lipca 2021 r., https://uwgdansk.bip.gov.pl/ra....
 
10.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownic­twa medycznego, Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz.1137.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U. z 2019 r., poz. 1213.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U. z 2021 r., poz. 991.
 
13.
Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410.
 
14.
Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, Dz. U. z 2020 r., poz. 2401.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top