PL EN
Rola i znaczenie szkoleń w edukacji przez całe życie. Wymóg XXI wieku
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):178-191
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Doskonalenie i szkolenie zasobów ludzkich od zawsze interesowało pracodawców. Zwłaszcza gdy ukształtowały się funkcje personalne i wzrosła złożoność organizacji. Duża konkurencja na rynku zwiększa wymagania wobec zatrudnionych osób w zakresie ich kwalifikacji. Przyczynia się do systematycznego uzupełniania posiadanej wiedzy. Jednocześnie zwiększa umiejętności pracowników. Kształcenie to proces ciągły nastawiony nie tylko na teraźniejszość, ale przede wszystkim na przyszłość. Według M. Kostery kształcenie to zdobywanie i uzupełnianie wiedzy, która jest potrzebna osobie pracującej na danym stanowisku. Szkolenia przyczyniają się do zdobywania wiedzy specjalistycznej. Konsekwencją takich działań jest osiągnięcie prawidłowej strategii organizacji na konkurencyjnym rynku. Szkolenia łączą wiedzę z różnych dyscyplin i dostosowują ją do wymogów przedsiębiorstw. Stały się nierozłącznym elementem polityki firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.
 
REFERENCJE (24)
1.
Andrzejczak, A. (2010).Projektowanie i realizacja szkoleń,Warszawa:Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818536.
 
2.
Armstrong, M. (2007).Zarządzanie zasobami ludzkimi,Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business. ISBN 9788375261714.
 
3.
Boydell, T. Malcolm, L. (2006).Identyfikacja potrzeb szkoleniowych,Kraków: Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC. ISBN 8374840625.
 
4.
Griffin, R.W. (2007).Podstawy zarządzania organizacjami,Warszawa:PWN. ISBN 8301140186.
 
5.
Guryn, H. (2008).Siła przywództwa,„Personel i Zarządzanie” nr 5. ISSN 1641-0793.
 
6.
Kossowska, M., Sołtysińska, J. (2006).Szkolenia pracowników a rozwój organizacji,Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8388597736.
 
7.
Kostera, M. (2010).Organizacje i archetypy,Warszawa: Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business. ISBN 9788375267549.
 
8.
Król, H., Ludwiczyński, A. (2007).Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji,Warszawa:PWN. ISBN 9788301148874.
 
9.
Litwin, J. (2004).Szkolenie pracowników,[w:] Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu. ISBN 9788387885663.
 
10.
Łaguna, M. (2004).Szkolenia Jak je prowadzić by…,Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne. ISBN 8389120968.
 
11.
Matuszak, E. (2000).Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
 
12.
Neczaj-Świderska, R. (2005).Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych organizacji, „E-mentor” nr 1, s. 71–74. ISSN 1731-7428.
 
13.
Pocztowski, A. (2008).Zarządzanie zasobami ludzkimi,Warszawa:PWN. ISBN 9788320816624.
 
14.
Rostkowski, T. (2004).Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE. ISBN 8372514453.
 
15.
Rybak, M. (2003).Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwa,Warszawa:Poltext. ISBN 9788388840432.
 
16.
Sekuła, Z. (2008).Motywowanie do pracy. Teoria instrumenty,Warszawa:PWE. ISBN 9788320817744.
 
17.
Sidor-Rządkowska, M. (2006).Nie tylko duża może być uczącą się organizacją, czyli szkolenie i rozwój pracowników w małej firmie, „Personel i Zarządzanie” nr 1. ISSN 1641-0793.
 
18.
Szałkowski, A. (2006).Podstawy zarządzania personelem,Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 8372523150.
 
19.
Szejniuk, A(2015).Controlling personalny w procesie zarządzania zasobami ludzkimi,„Journal of Modern Science” 2/25. ISSN 1734-2031.
 
20.
Szejniuk, A. (2016).Etyka menadżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi,„Journal of Modern Science” 1/28. ISSN 1734-2031.
 
21.
Szejniuk, A. (2015). Kapitał ludzki jako wyznacznik sukcesu organizacji,„Journal of Modern Science” 3/26. ISSN 1734-2031.
 
22.
Szejniuk, A. (2014).Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa,„Journal of Modern Science” 3/22. ISSN 1734-2031.
 
23.
Szejniuk, A. (2016).Wiedza podstawą funkcjonowania organizacji w kontekście dobrych praktyk,„Journal of Modern Science” 4/31. ISSN 1734-2031.
 
24.
Tokarz, A. (2008).Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym,Warszawa: PWN. ISBN 9788372518460.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top