Role and importance of lifelong training. Requirements in 21st century
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
JoMS 2017;33(2):178-191
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The great competition on the market increases the requirements towards employed persons, when it comes to their qualifications. It also contributes to the systematic supplementation of the knowledge of workers. Simultaneously, it increases the abilities of employees. Education is a continuous operation set not only for the present time, but above all, future time. According to Monika Kostera education is about getting and supplementing the knowledge which is needed for the person working on the given position. Trainings contribute to get the know-how. Achieving the correct organization strategy on the competitive market is a consequence of such an action. Trainings link the knowledge of different disciplines and adapt it to the requirements of the enterprises. The policies of companies became an inseparable element on the domestic market as well as international.
 
REFERENCES (24)
1.
Andrzejczak, A. (2010).Projektowanie i realizacja szkoleń,Warszawa:Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818536.
 
2.
Armstrong, M. (2007).Zarządzanie zasobami ludzkimi,Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business. ISBN 9788375261714.
 
3.
Boydell, T. Malcolm, L. (2006).Identyfikacja potrzeb szkoleniowych,Kraków: Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC. ISBN 8374840625.
 
4.
Griffin, R.W. (2007).Podstawy zarządzania organizacjami,Warszawa:PWN. ISBN 8301140186.
 
5.
Guryn, H. (2008).Siła przywództwa,„Personel i Zarządzanie” nr 5. ISSN 1641-0793.
 
6.
Kossowska, M., Sołtysińska, J. (2006).Szkolenia pracowników a rozwój organizacji,Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8388597736.
 
7.
Kostera, M. (2010).Organizacje i archetypy,Warszawa: Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business. ISBN 9788375267549.
 
8.
Król, H., Ludwiczyński, A. (2007).Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji,Warszawa:PWN. ISBN 9788301148874.
 
9.
Litwin, J. (2004).Szkolenie pracowników,[w:] Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu. ISBN 9788387885663.
 
10.
Łaguna, M. (2004).Szkolenia Jak je prowadzić by…,Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne. ISBN 8389120968.
 
11.
Matuszak, E. (2000).Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
 
12.
Neczaj-Świderska, R. (2005).Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych organizacji, „E-mentor” nr 1, s. 71–74. ISSN 1731-7428.
 
13.
Pocztowski, A. (2008).Zarządzanie zasobami ludzkimi,Warszawa:PWN. ISBN 9788320816624.
 
14.
Rostkowski, T. (2004).Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE. ISBN 8372514453.
 
15.
Rybak, M. (2003).Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwa,Warszawa:Poltext. ISBN 9788388840432.
 
16.
Sekuła, Z. (2008).Motywowanie do pracy. Teoria instrumenty,Warszawa:PWE. ISBN 9788320817744.
 
17.
Sidor-Rządkowska, M. (2006).Nie tylko duża może być uczącą się organizacją, czyli szkolenie i rozwój pracowników w małej firmie, „Personel i Zarządzanie” nr 1. ISSN 1641-0793.
 
18.
Szałkowski, A. (2006).Podstawy zarządzania personelem,Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 8372523150.
 
19.
Szejniuk, A(2015).Controlling personalny w procesie zarządzania zasobami ludzkimi,„Journal of Modern Science” 2/25. ISSN 1734-2031.
 
20.
Szejniuk, A. (2016).Etyka menadżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi,„Journal of Modern Science” 1/28. ISSN 1734-2031.
 
21.
Szejniuk, A. (2015). Kapitał ludzki jako wyznacznik sukcesu organizacji,„Journal of Modern Science” 3/26. ISSN 1734-2031.
 
22.
Szejniuk, A. (2014).Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa,„Journal of Modern Science” 3/22. ISSN 1734-2031.
 
23.
Szejniuk, A. (2016).Wiedza podstawą funkcjonowania organizacji w kontekście dobrych praktyk,„Journal of Modern Science” 4/31. ISSN 1734-2031.
 
24.
Tokarz, A. (2008).Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym,Warszawa: PWN. ISBN 9788372518460.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top