Dilemmas of safety in the opinion of sociology
 
More details
Hide details
1
Minister of Economy
 
 
Publication date: 2018-07-03
 
 
JoMS 2013;19(4):405-417
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Political sociology in the field of security asks two basic questions: what does ‘security’ mean and how does it function. Sociology shows that the only constructivist position allows to show clearly security and its lack as the result of securitization processes (structures), demanding a unique approach from the politics related to the existence of different institutions managing security crises. Existentialism as a phenomenon that arises and passes away from uncertainty to the life with the sense of of insecurity, hence arises the dilemma of interpretation and dilemma of reaction. This state of invincible uncertainty can be perceived as a source of loads that make up the security dilemma.
 
REFERENCES (15)
1.
Booth, K., Wheeler, N. J. (2008). Koncepceje dylematów bezpieczeństwa. Basinstoke: Palgrave.
 
2.
Hopf, T. (1998). Przegląd wkładu konstruktywistów w teorię bezpieczeństwa międzynarodowego. Cembrige k/Bostonu: Journal Article, International Security.
 
3.
Huysmas, J. (2006). Ujęcie problemu migracji w Europie w kategoriach międzynarodowej socjologii politycznej. Londyn: Routledge.
 
4.
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa: AON.
 
5.
Koziej, S. (2010). Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (skrypt internetowy), Warszawa: AON.
 
6.
Lisiecki, M., Raczkowska-Lipińska, M., Sitek, B., Pokruszyński, W. (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian. Józefów:.
 
7.
Lisiecki, M., Sitek, B. (2011). Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów: WSGE.
 
8.
Nowak, E., Nowak, M. (2011). Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
9.
Pietraś, M. (2007). Międzynarodowe Stosunki Polityczne. Lublin: UMCS.
 
10.
Pokruszyński,W. (2012). Bezpieczenstwo teoria i praktyka. Józefów: WSGE.
 
11.
Williams, P. D. (2012). Studia Bezpieczeństwa. Kraków: UJ.
 
12.
Wojtaszczyk, K. A., Materska-Sosnowska, A. (2009). Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
13.
Wołejszo, J., Jakubczak, R. (2013). Obronność teoria i praktyka. Warszawa: AON.
 
14.
Wrzosek, M. (2010). Identyfikacja zagrożeń organizacji zhierarchizowanej. Warszawa: AON.
 
15.
Zawisza, J. (2009). Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji. Słupsk: PROPOMERANIA.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top