Ochrona małoletnich w środowisku mediów audiowizualnych, Internetu i innych usług on-line przed współczesnymi zagrożeniami w świetle dokumentów Rady Europy Wybrane aspekty prawne
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 
 
Data publikacji: 25-01-2018
 
 
JoMS 2013;16(1):59-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł o ochronie małoletnich w środowisku mediów audiowizualnych, Internetu i innych usług on–line przed współczesnymi zagrożeniami w świetle dokumentów Rady Europy zawiera analizę wybranych, najważ- niejszych jej dokumentów w tym zakresie od 1967 roku, kiedy to po raz pierwszy zwrócono uwagę na wpływ prasy drukowanej na rozwój małoletnich, zwłaszcza z perspektywy ich nieprzystosowania społecznego do 2012 roku. Składa się z sześciu części. W pierwszej zarysowano obszar mediów i usług informacyjnych/ komunikacyjnych. W drugiej i trzeciej odniesiono się do sektora mediów audiowizualnych; wymienić tu należy głównie: rekomendacje 83 (963), 89/7, 97/19 dotyczące zmniejszania się przemocy oraz konwencję o telewizji ponadgranicznej (1989, 1997 r.). W czwartej omówiono dokumenty sektora nowych technologii, tj. rekomendacje: (2001) 8 dotyczącą samoregulacji cyberzawartości, (2006)12, edukacji, (2008) 6 – filtrowania oraz ochrony przed szkodliwą zawartością (2009) 5. W ramach punktu piątego, klasyfikującego zagrożenia omówiono przede wszystkim konwencję o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z 2007 roku. W podsumowaniu zarysowano komplementarny system ochrony Rady Europy, na który składają się samo i ko-regulacje, klasyfikacje i oznakowania treści, techniczne środki regulujące dostęp oraz edukacja informatyczna.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top