OBRAZ LUDZI STARSZYCH W OPINII DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
 
2
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 14-01-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-02-2018
 
 
Data akceptacji: 22-02-2018
 
 
Data publikacji: 23-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Olimpia Gogolin   

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Marii Skłodowskiej-Curie 16/13, 41-819 Zabrze, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):23-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest próba ukazania, w jaki sposób uczniowie klas I-III postrzegają ludzi starszych.

Materiał i metody:
Przeprowadzono badanie sondażowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety jako narzędzia badawczego. Badanie zostało przeprowadzone w Czerwionce-Leszczynach i Książenicach, miejscowościach usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny, w powiecie rybnickim, w województwie śląskim. Głównymi kryteriami podziału grupy badawczej stały się płeć i miejsce zamieszkania młodych respondentów. Wybrany okres rozwoju człowieka nie jest przypadkowy, bowiem właśnie w tym czasie następuje przejście od powierzchowności odbioru do myślenia operacyjnego, co przyczynia się do pogłębienia i obiektywizacji opisu innych ludzi przez dzieci.

Wyniki:
Uczniowie niezależnie od płci i miejsca zamieszkania w seniorach widzą troskliwych opiekunów. W ich opinii starość jest bowiem okresem, w którym można poświęcić swój czas rodzinie.

Wnioski:
Spojrzenie dzieci wydaje się dalekie od stereotypowego myślenia na temat seniorów.

 
REFERENCJE (22)
1.
Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
2.
Banach, K. (2007). Czas wolny w życiu ludzi starszych (Komunikat z badań). W: B. Bugajska (red.), Życie w starości, Szczecin: ZAPOL. ISBN 9788375180503.
 
3.
Bee, H. (2004). Rozwój społeczny i rozwój osobowości w wieku od sześciu do dwunastu lat. W: H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka. ISBN 8372984328.
 
4.
Brzezińska, A.I., Sienkiewicz-Wilowska, J.A., Wójcik, S. (2011). Opiekun jako mediator w środowisku fizycznym i społecznym seniora: perspektywa psychologii pozytywnej. W: K. Wieczorkowska-Tobis, D. Talarska (red.), Różne oblicza starości, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. ISBN 9788375971286.
 
5.
Dyczewski, L. (1994). Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. ISBN 8322803982.
 
6.
Grün, A. (2008). Pokochaj swój wiek. Sztuka starzenia się, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. ISBN 9788374244404.
 
7.
Halicka, M., Halicki, J., Czykier, K. (red.). (2010). Zagrożenia w starości i na jej przedpolu, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISBN 9788374312431.
 
8.
Halicka, M., Halicki, J., Kramkowska, E. (red.). (2016), Starość: poznać, przeżyć, zrozumieć, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISBN 9788374315067.
 
9.
Ilg, F.L., Ames, L.B., Baker, S.M. (2007). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat: poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 9788374891141.
 
10.
Janiszewska-Rain, J. (2005). Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku podeszłym?, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 
11.
Kaczanowska, A., Huget, P. (2004). Spostrzeganie starości przez dzieci i młodzież. W: M. Krobicki, Z. Szarota (red.), Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. ISBN 9788391992098.
 
12.
Kępiński, A. (1992). Rytm życia, Warszawa: Sagittarius. ISBN 8390039214.
 
13.
Komorowska-Pudło, M. (2007). Relacje rodzinne osób starszych. W: B. Bugajska (red.), Życie w starości, Szczecin: ZAPOL. ISBN 9788375180503.
 
14.
Kosová, B. (2014). Self-realization, meaning of life and lifelong education. Sebarealizácia, zmysel života a celoživotná edukácia, „Journal of Modern Science” 3/22. ISSN 1734-2031.
 
15.
Krzysztofiak, D. (2016). Oblicza starości w perspektywie lokalnej. Studium socjopedagogiczne, Kraków: Impuls. ISBN 9788380951037.
 
16.
Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju: podręcznik dla nauczycieli, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 8388149911.
 
17.
Monasterska-Wiącek, E. (2015). Starość widziana oczami dziecka. W: M. Gucewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 2, Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 9788380611320.
 
18.
Potent-Ambroziewicz, M. (2013). Starość w języku młodzieży współczesnej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 9788377842829.
 
19.
Smoląg, S. (2015). Funkcjonowanie starszych pokoleń w życiu rodzinnym i społecznym. W: M. Gucewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 2, Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 9788380611320.
 
20.
Strelau, J. (red.). (2007). Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, Podstawy psychologii, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 9788374890823.
 
21.
Szymczak, M. (red.). (1981). Słownik języka polskiego, t. 3 Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
22.
Tomczyk, Ł. (2011). Rozwijanie aktywności seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku, W: M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. ISBN 9788361121480.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top