Idealny pracownik? Kompetencje pozaformalne-oczekiwania i rzeczywistość
 
Więcej
Ukryj
1
Uczelnia Warszawska im.Marii Skłodowskiej Curie
 
 
Data nadesłania: 12-02-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-04-2018
 
 
Data akceptacji: 11-04-2018
 
 
Data publikacji: 23-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Dymek Maciejewska   

Uczelnia Warszawska im.Marii Skłodowskiej Curie, Armii Krajowej, 14A, 05-410 Józefów, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):11-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Prezentowany artykuł zawiera analizę wyników badań ankietowych o charakterze sondażowym, których celem było sprawdzenie jakie podstawowe grupy kompetencji pozaformalnych są uznawane wśród wybranych pracodawców za istotne i jak w ocenie kadry zarządzającej kształtuje się realny poziom kompetencji aktualnie zatrudnionych pracowników.Czy deklarowane oczekiwania pracodawców wiążą się z kompetencjami realnie zatrudnianej kadry? Jakie są najczęstsze przyczyny trudności przy poszukiwaniu nowych pracowników? Czy pracodawcy poszukując bezskutecznie pracownika spełniającego określone kryteria rzeczywiście oczekują tak wiele?

Materiał i metody:
Badania miały charakter sondażowy. Przeprowadzono je wśród 32 firm MŚP z województwa mazowieckiego. Wszystkie firmy mają wdrożone i utrzymywane systemy zarządzanie jakością ISO 9001:2009. Pytania były kierowane do właścicieli lub przedstawicieli najwyższego kierownictwa firmy. W ankiecie zawarto pytania zamknięte i otwarte dotyczące zakreślenia zakresu oczekiwanych kompetencji oraz opisu źródeł trudności napotykanych podczas poszukiwania pracowników do pracy.

Wyniki:
Wyniki wskazują, że ceniona jest przede wszystkim umiejętność współpracy. Przy czym w przypadku szeregowych pracowników głównie w zespole, ale również z przełożonymi Natomiast od kadry menedżerskiej wymaga się przede wszystkim umiejętności współpracy ze współpracownikami 56, 3% pracodawców deklaruje trudności przy zatrudnieniu pracowników szeregowych. W przypadku kadry menedżerskiej jest to 37,5%.

Wnioski:
Wnioski z przeprowadzonych przeze mnie badań i odniesienia do analiz innych autorów przytoczonych przeze mnie, wskazują że wiele jest wspólnych tendencji dotyczących zarówno oczekiwanych kompetencji, jak i trudności w zatrudnieniu odpowiednich pracowników.

 
REFERENCJE (11)
1.
Brannick, M.T., Levine, E.L. (2005). Job Analysis: Methods, Research, Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc. ISBN 9781412937467.
 
2.
Dymek, M. (2004). Ocena pracownika jako element systemu motywacyjnego organizacji. W: Z. Ściborek (red.), Motywowanie menedżerów XXI wieku – pieniądz czy samorealizacja, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. ISBN 8370512895.
 
3.
Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa: Polskie Wydawnicrwo Ekonomiczne. ISBN 8320815320.
 
4.
Gajderowicz, T., Grotkowska, G., Wincenciak, L. (2013). Rola systemu edukacji w dostarczaniu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców: analiza przypadku województwa pomorskiego, „Edukacja – Instytut Badań Edukacyjnych” Nr 2. ISSN 0239-6858.
 
5.
Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: „Abedik”. ISBN 8385594469.
 
6.
Oleksyn, T. ( 2006). Zarządzanie kompetencjami – teoria i praktyka, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych. ISBN 8374840064.
 
7.
Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320816629.
 
8.
Raport Dwa światy. Kompetencje przyszłości 2014. Stowarzyszenie ABK, Adam Dębowski Instytut Liderów Zmian, wersja elektroniczna www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl (dostęp: 10.02.2018).
 
9.
Religa, J. (opr.). (2015). Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. 2014, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 9788376333885.
 
10.
Stachowska, S. (2012). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” Nr 2, s. 38. ISSN 1641-0874.
 
11.
Tucholska, K. (2005), Zagadnienie kompetencji w psychologii, „Roczniki Psychologiczne”, t. VIII, nr2 , s. 11. ISSN 1507-7888.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top