Integralność wewnętrznych i zewnętrznych źródeł innowacyjności przedsiębiorstwa jako istotny element konkurencyjności
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Niestacjonarne Studia Doktoranckie
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
JoMS 2017;35(4):177–196
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule są rozpatrzone wewnętrzne i zewnętrzne źródła innowacyjności przedsiębiorstw oraz są zdefiniowane przedsiębiorstwa innowacyjne, jak również jest podkreślone i wyodrębnione znaczenie gotowości wewnętrznej przedsiębiorstwa do absorpcji i wdrożenia innowacji. Budowanie w przedsiębiorstwach proinnowacyjnej kultury organizacyjnej jako jednego z najważniejszych wewnętrznych elementów innowacyjności przedsiębiorstwa jest podstawą dostosowania się do nowoczesnego otoczenia i skorzystania z zewnętrznych uwarunkowań. Artykuł zawiera aktualną informację na temat pozyskanych przez przedsiębiorstwa środków finansowych z funduszy zewnętrznych. Celem pracy jest identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych źródeł innowacyjności przedsiębiorstw oraz ich wykorzystanie z przełożeniem na konkurencyjność. Cel został osiągnięty za pomocą analizy źródeł literatury przedmiotu, analizy badań innych autorów oraz studiów przypadku. Niniejszy artykuł jest próbą uzasadnienia, że tylko zachowanie określonej spójności pomiędzy zewnętrznymi warunkami otoczenia i wewnętrznymi zasobami przedsiębiorstwa może doprowadzić do jego zrównoważonego funkcjonowania i pozyskania przywilejów konkurencyjnych. Autorzy twierdzą, że integralność wewnętrznych i zewnętrznych źródeł innowacyjności stymuluje do realizacji projektów oraz akceptacji związanego z tym ryzyka.
 
REFERENCJE (25)
1.
Balcerowicz, E. i Wziatek-Kubiak, A. (2009). Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, Warszawa: Wydawnictwo CASE, s. 17.
 
2.
Białoń, L. i Stankowski, K. (2014). Transfer i transformacja wyników badań ze sfery nauki do małych i średnich firm, [w:] L. Białoń, A. Kamińska (red.), Uwarunkowania przekształceń małych i średnich przedsiębiorstw w firmy innowacyjne. Zarys problematyki, s. 48−67, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. ISBN 9788375201703.
 
3.
Chesbrough, H.W. (2006). Open innovation: a new paradigm for understanding industrial innovation, [w:] H.W. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (ed.), Open innovation: researching a new paradigm, s. 2−18, New York: Oxford University Press. ISBN 978-0199226467.
 
4.
Drozdowski, R., Zakrzewska, A., Puchalska, K., Morchat, M., Mroczkowska, D. (2010). Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 38. ISBN 9788393151509.
 
5.
Francik, A. i Pocztowski, A. (1991). Procesy innowacyjne, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 27.
 
6.
Hartman, A. (2006). The role of organizational culture in motivating innovative behaviour in construction firms, “Construction innovation” 6 (3), s. 159−172. ISSN 1471-4175.
 
7.
Janasz, W., Janasz, K., Prozorowicz, M., Świadek, A., Wiśniewska, J. (2002). Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 55. ISBN 8372412138.
 
8.
Jasiński, A.H. (1992). Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, s. 25. ISBN 830512617X.
 
9.
Karasek, A. (2014). Źródła innowacji w polskich przedsiębiorstwach: wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, „Studia Ekonomiczne”, nr 183, cz. 2, s. 45−54. ISSN 2083-8611.
 
10.
Mizgajska, H. (2010). Zmiany aktywności małych i średnich przedsiębiorstw po akcesji do Unii Europejskiej na przykładzie Wielkopolski, „Zeszyty Naukowe” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 131, s. 9−26. ISSN 1689-7374.
 
11.
Niedzielski P., Markiewicz, J., Rychlik, K., Rzewuski, T. (2007). Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 13. ISBN 9788372416223.
 
12.
Okoń-Horodyńska, E. (2008). Edukacja dla innowacji, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1/31, s. 34−54. ISSN.
 
13.
Oslo Manual (2005) – podręcznik został pierwotnie opublikowany przez OECD w języku angielskim i francuskim pod następującymi tytułami: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. Manuel d’Oslo: principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 3e édition, OECD/European Communities 2005. Wydanie polskie: Podręcznik Oslo (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie, Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, s. 61, 64.
 
14.
Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet, s. 157. ISBN 838542847X.
 
15.
Pomykalski A. (2001). Zarządzanie innowacjami, Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 25−27. ISBN 8301134801.
 
16.
Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeeuropejski... [dostęp 13.05.2017].
 
17.
Poznańska K., (1998).Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, s. 41. ISBN.
 
18.
Poziomy Gotowości Technologicznej, http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncb... [dostęp: 17.05.2017].
 
19.
Rychtowski, S. (2004). Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce. Zmiana warunkiem sukcesu: zmiana a innowacyjność organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1045, s. 585−592. ISSN 0324-8445.
 
20.
Sosnowska, A., Łobejko, S., Kłopotek, A. (2000). Zarządzanie firmą innowacyjną, Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 13. ISBN 8372511063.
 
21.
Stawasz, E. (2005). Przedsiębiorstwo innowacyjne, [w:] K.B. Matusiak (red.) Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, Warszawa: Wydawnictwo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 133. ISBN 836000918X.
 
22.
Stawasz, E. (1999), Innowacje a mała firma, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 19−24. ISBN 8371713177.
 
23.
Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 149. ISBN 9788301188382.
 
24.
Tidd, J. i Bessant J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 159. ISBN 9788326411816.
 
25.
Zys, L. Wprowadzenie zmian w firmach innowacyjnych. Gazeta Innowacje, Nr 14, http://imik.wip.pw.edu.pl/inno..., [dostęp: 23.05.2017].
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031