PL EN
Competencies of Polish Army officers in the labor market after completing military service
 
Więcej
Ukryj
1
General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces
 
 
Data nadesłania: 25-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-11-2023
 
 
Data akceptacji: 28-11-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Rzepecka   

General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces
 
 
JoMS 2023;53(4):400-418
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The issue of professional competence is dealt with by many scientific fields, hence the need to review the definition and classification of the concept and to indicate, based on the literature, the current state of research. The main objective of this paper was to identify the research gap in the area of the usefulness of competencies acquired during military service by Polish Army officers in their current workplace after military service.

Material and methods:
The following research methods were used to write the paper: literature analysis and criticism, heuristic method and comparative method. The quantitative method was significantly applied in the work. A survey questionnaire was used, aimed at retired officers of the Polish Army regarding the use of their competencies after leaving the service.

Results:
The terms that often accompany “competence” in theoretical considerations are qualifications and skills. However, qualifications and skills have a narrower context than competencies, which are the result of having both a wide variety of skills and qualifications. Most respondents found employment in a state institution and a uniformed organization. Retired officers pointed mainly to knowledge, experience, and some also to personality traits.

Conclusions:
The issue of competence is undoubtedly an interdisciplinary concept, with its connotations in many fields of science. Consequently, the concept of competence is not clearly perceived in the literature. The personality traits that distinguish officers of the Polish Army are very valuable, as is their specialized knowledge. They will certainly be a great asset to a retired officer's future employer.

 
REFERENCJE (23)
1.
Adamik, A., Matejun M. (2018). Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, 52. in: Zakrzewska-Bielawska A. (ed.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Publishing house: Nieoczywiste, Piaseczno.
 
2.
Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer, Kraków.
 
3.
Balcerzyk, D., Balcerzyk, R. (2017). Rozwój kompetencji zawodowych oficerów, Przedsiębiorczość i zarządzanie, 433. Publishing house: SAN.
 
4.
Decyzja Nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2008 r.
 
5.
Filipowicz, G. (2016). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
6.
Huzarski, M., Wołejszo, J. (ed.). (2014). Leksykon obronności. Polska i Europa, Bellona SA, Warszawa.
 
7.
Knecht Z., Tarczewska M. (2014). Współczesne uwarunkowania organizacji. Wybrane problemy – studia przypadków, 33. Publishing house: Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław.
 
8.
Kupczyk, T., Stor, M. (2017). Zarządzanie kompetencjami. Teoria, badania i praktyka biznesowa. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 
9.
Matwiejczuk, W. (ed.) (2009). Koncepcje i metody zarządzania, 200. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
10.
Matysik, S. (2016). Kompetencje pracownicze jako element strategii przedsiębiorstwa, No 24 Vol. 2. 18, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie.
 
11.
Moczydłowska, J. (2008). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Difin, Warszawa.
 
12.
Nogalski B., Śniadecki J. (1998). Kształtowanie umiejętności menedżerskich, TNOiK, Bydgoszcz.
 
13.
Pocztowski, A. Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. in: Urbaniak, B. (2001). (ed.) Gospodarowanie pracą. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
14.
Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, May-June.
 
15.
Rakowska, A. (2018). Samoocena potencjału kompetencyjnego przez kobiety i mężczyzn na przykładzie pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw – wyniki badań, Vol. 16, No 1/2/2018, 134. Journal of Management and Finance.
 
16.
Rzepecka, A. (2021). Rozwój potencjału kompetencyjnego oficerów Wojska Polskiego w kontekście zatrudnienia w wieku emerytalnym. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław.
 
17.
Springer, A. (2018). Kompetencje i satysfakcja. Identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania, 21-22. Difin, Warszawa. for: Garavan, T. N., McGuire, D. Competencies and workplace learning: Some reflections of the rhetoric reality, Vol.13, No 4, 150. Journal of Workplace Learning.
 
18.
Strzelczyk-Łucka, J., Dewalska-Opitek, A. (2019). Zarządzanie kompetencjami pracowników o wysokim potencjale a sukces organizacji – relacje i zależności (chapter 6). in: Domańska-Szaruga, B., Bombiak, E. (ed.), Współczesne wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 124. Publishing house: Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 
19.
Szulc, B., Mazurek, Z. (2011). Determinanty implementacji perspektywicznych metod kształcenia w zastosowaniach wojskowych, Warszawa.
 
20.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 
21.
Kozakiewicz B., 10 najważniejszych kompetencji 2025 roku, https://blog.conlea.pl/10-najw... [access: 20.11.2023].
 
22.
From Jobs To Skills: What The Future Of Work Will Look Like, https://www.forbes.com/sites/g... [publication date: 28.06.2023, access: 20.11.2023].
 
23.
https://www.lll.tum.de/five-im... [publication date: 22.09.2023, access: 20.11.2023].
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top