PL EN
Models of regulating constitutional complaints in view of amendment procedures in european countries
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
2
Uniwersytet Radomski
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 16-11-2023
 
 
Data akceptacji: 17-12-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Bidziński   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
 
JoMS 2023;53(4):391-399
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The mechanism behind such complaints is intended to ensure an additional layer of security between the citizen and public institutions. The models established in European Union Member States show that the very concept of a constitutional complaint, as well as the formal requirements and its placement in the legal system are not uniform. Particular importance should be attributed to placement of this mechanism in the judicial system of an analysed country. In order to fully comprehend how effective the level of protection of rights truly is and what are the exact consequences of such regulations, it is imperative to determine whether the procedure is regulated in the constitution itself or through statutory law.

Material and methods:
In order to create this article general scientific research methods were used, both empirical and theoretical (analysis, synthesis, abstraction, generalization and induction). Systemic, functional and comparative research methods were also included.

Results:
The article presents various models of constitutional complaints with reference to their role in influencing the level of human and citizen rights and freedoms protection.

Conclusions:
Different levels of protection of human rights and freedoms are provided by European countries depending on the model of regulations they chose. From a legal and factual point of view, this lack of unison does raise legitimate doubts. However, the majority of EU member states are also signatories to various conventions and treaties concerning human rights and freedoms. In view of the above, the question of internationally standardising the scopes of complaints and procedures used by constitutional courts or tribunals, should be considered so that member states (at least during their EU membership) cannot restrict or violate any rights.

 
REFERENCJE (20)
1.
Chmaj, M., Urbaniak, M. (2022), Komentarz do art. 2 Konstytucji RP, Wydawnictwo Difin.
 
2.
Jagoda, J. (2020), Niemiecki model komunalnej skargi konstytucyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
3.
Kłopocka-Jasińska, M. (2010), Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii, Wydawnictwo Sejmowe.
 
4.
Ludwikowski, R.R. (2000), Prawo konstytucyjne porównawcze, Wydawnictwo TNOiK.
 
5.
Tuleja, P. (2022), Jeszcze raz o dopuszczalności skargi konstytucyjnej gminy [w:] Szumański A., Spyra M., Małysa-Sulińska K., W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Steca. T. 1, Perspektywa publicznoprawna, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
6.
Garlicki L. (red.), (2011), Komentarz do EKPC. Tom II, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
7.
Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., (2010) Prawa człowieka i ich ochrona, Wydawnictwo TNOiK.
 
8.
Trzciński, J. (2023), Wokół art. 190 ust. 4 Konstytucji RP. Wybrane zagadnienia [w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy administracyjne, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
9.
Czeszejko-Sochacki Z., Skarga konstytucyjna w prawie polskim, Przegląd Sejmowy 1998, nr 1, s. 31.
 
10.
Skrzydło W. (2007), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer.
 
11.
Woch, M. (2011), Indywidualna skarga konstytucyjna jako środek ochrony wolności lub praw, Warszawska Firma Wydawnicza.
 
12.
Wiącek, M. (2011), Formalne przesłanki skargi konstytucyjnej (w świetle orzecznictwa TK), Państwo i Prawo, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
13.
Orłowski, R. (2021), Skarga konstytucyjna a zarzuty dotyczące uchybień postępowania legislacyjnego, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
14.
Michalczuk-Wlizło, M. (2021), Egzegeza zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej: główne problemy, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
15.
Zubik, M. (2007), Trybunały po dziesięciu latach obowiązywania Konstytucji RP, Przegląd Sejmowy, Wydawnictwo Sejmowe.
 
16.
Bidziński, M. (2021), Komentarz do Konstytucji RP art. 27, 29, Wydawnictwo Difin.
 
17.
Bosek, L., Wild, M. (2015), Przesłanki przedmiotowe kontroli konstytucyjności prawa w trybie skargowym [w:] Skarga konstytucyjna, Zagadnienia teorii i praktyki, (red.) K. Urbaniak, Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 
18.
Łabno, A. (2002), Skarga konstytucyjna w Konstytucji III RP [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, (red.) B. Banaszak, A. Preisner, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
19.
Wierzbowski B., Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka i obywatela [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, (red.) J. Trzciński, A. Jankieiwcz, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego.
 
20.
Jamróż, L. (2011), Skarga konstytucyjna. Wstępne rozpoznanie, Wydawnictwo Temida 2.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top