Znaczenie umiejętności interpersonalnych w pracy pedagoga szkolnego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski
 
 
Data nadesłania: 06-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-06-2020
 
 
Data akceptacji: 21-07-2020
 
 
Data publikacji: 21-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Bogumiła Maria Bobik   

Uniwersytet Śląski
 
 
JoMS 2020;44(1):43-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem głównym badań była diagnoza umiejętności interpersonalnych u czynnych zawodowo pedagogów szkolnych. Badania miały charakter diagnostyczno-opisowy. Do zebrania materiału badawczego wykorzystano Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych (ICQ-R) w polskim opracowaniu Waldemara Klinkosza, Justyny Iskry i Magdaleny Dawidowicz. Dokonano diagnozy pięciu wymiarów kompetencji interpersonalnych pedagogów, nieodzownych do efektywnego funkcjonowania w relacjach międzyosobowych. Były to: inicjowanie relacji, asertywne oddziaływania, ujawniane siebie, emocjonalne wspieranie. Dokonana analiza wyników badań wskazuje, że badani pedagodzy to osoby, które potrafią inicjować relacje, spotykać się z ludźmi, prowadzić z nimi rozmowy. W relacjach z innymi są nastawieni na udzielanie wsparcia emocjonalnego oraz nieunikanie eksponowania siebie, potrafią wyrażać swoje zdanie i stanowisko. Bardzo dobrze radzą sobie z problemami i konfliktami, które muszą rozwiązywać w środowisku wychowawczym. Potrafią akcentować swoje stanowisko w ważnych sprawach oraz egzekwować swoje prawa i jasno wyrażać oczekiwania. Posiadane umiejętności interpersonalne predysponują ich do wykonywania zadań pedagoga szkolnego.
 
REFERENCJE (20)
1.
Argyle M. (1991). Umiejętności społeczne. W: Argyle M. Psychologia stosunków międzyludzkich (s. 66–103). Tłum. W. Domachowski. Warszawa: PWN. ISBN 8301102268.
 
2.
Argyle M. (1998). Zdolności społeczne. W: S. Moscovici (red.). Psychologia społeczna w relacji ja – inni (s. 77–104). Tłum. M. Cielecki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 8302069965.
 
3.
Argyle M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Tłum. W. Domachowski. Warszawa: PWN. ISBN 8301128097.
 
4.
Argyle M. (2002). Umiejętności społeczne. W: N.J. Mackintosh, A.M. Colman (red.). Zdolności a proces uczenia się (s. 107–142).Tłum. J. Gilowicz. Poznań: Wydawnictwo „Zysk i S-ka”. ISBN 8371508220.
 
5.
Berk L.E. (1996). Child Development. Boston: Allyn & Bacon. ISBN 9780205449132.
 
6.
Borkowski J. (2003). Podstawy psychologii społecznej. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”. ISBN 837151543X.
 
7.
Dawidowicz M., Klinkosz W. i Śliwak J. (2015). Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych (ICQ-R). The Interpersonal Competence Questionnaire – D. Burhmestera, M.T. Wittemberga, H.T. Reisa, W. Furmana. Lublin: Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL. ISBN 9788365453402.
 
8.
Jakubowska U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny 36, s. 29–40. ISSN 0048-5675.
 
9.
Klinkosz W., Iskra J. i Dawidowicz M. (2017). Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych. Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. ISBN 9788365453402.
 
10.
Martowska K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri. ISBN 9788363487034.
 
11.
Matczak A. (2012). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Wydanie II uzupełnione. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 
12.
Matuszak A. i Matuszak Z. (2011). Określenie próby i jej liczności w badaniach pedagogicznych. General and Professional Education 2, s. 33–39. Pozyskano (25.2.2019 r.) Źródło: http://genproedu.com/paper/201....
 
13.
MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej (2001). Warszawa: Wydawnictwo MEN.
 
14.
Okoń W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 8386770961.
 
15.
Oleś M. (1998). Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. ISBN 8387703206.
 
16.
Sęk H. (2004). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN. ISBN 8301102411.
 
17.
Skarżyńska K. (1981). Spostrzeganie ludzi. Warszawa: PWN. ISBN 830102769X.
 
18.
Smółka P. (2008). Kompetencje społeczne – fenomen skutecznego wywierania wpływu na innych oraz mądrego ulegania mu. W: R.E. Biernacka (red.). Niezależni i ulegli – studia o nonkonformizmie (s. 45–54). Toruń: Oficyna Naukowa Adam Marszałek. ISBN 9788376111865.
 
19.
Smółka P.(2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788375266337.
 
20.
Wiatrowski Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW. ISBN 8370965245.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top