Współdziałanie wiernych chrześcijan świeckich we władzy rządzenia w organach kolegialnych Kościoła partykularnego
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Data publikacji: 30-09-2017
 
JoMS 2017;34(3):11–28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ustawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. stanowi, że ci, którzy otrzymali święcenia, zdolni są do sprawowania, zgodnie z przepisami prawa, władzy rządzenia, która jest w Kościele z Bożego ustanowienia. W wykonywaniu tej władzy mogą współdziałać wierni świeccy, zgodnie z przepisami prawa (kan. 129). Autor analizuje w artykule podstawy współdziałania we władzy rządzenia wiernych chrześcijan świeckich oraz ich uczestnictwo w organach kolegialnych Kościoła partykularnego, tj. w radzie ds. ekonomicznych, radzie duszpasterskiej i radzie mediacyjnej.
 
REFERENCJE (22)
1.
Arrieta, J.I. (2008). L’attività consultiva nell’amministrazione ecclesiastica di governo, [in:] J.I. Arrieta (red.), Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa (s. 133–152), Venezia: Marcianum Press.
 
2.
Cusack, B.A. (2002). The pastoral council, [in:] J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green (red.), New commentary on the code of canon law (s. 666–671), New York–Mahwah: Paulist Press.
 
3.
Dyduch, J. (2005). Obowiązki i prawa wiernych chrześcijan świeckich, [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, t. II/1 (s. 42–54), Poznań: Pallottinum.
 
4.
Dyduch, J. (2004). Pozycja wiernych świeckich w Kościele partykularnym, [w:] J. Krukowski, M. Sitraz (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II (s. 61–76), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
5.
Krukowski, J. (2004). Kolegialne organy konsultacyjne w Kościołach partykularnych (Wprowadzenie do problematyki), [w:] J. Krukowski, T. Rozkrut (red.), Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwo Naukowe KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 17–18 września 2002 (s. 21–31), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.
 
6.
Krukowski, J. (2011). Środki pojednawcze zmierzające do zapobieżenia powstaniu sporu administracyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 21(1), s. 171–179.
 
7.
Menke, M. (2013). Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła Katolickiego, „Kościół i Prawo” 2(15), s. 101–113.
 
8.
Pawluk, T. (2002). Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie, t. II, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 
9.
Romanko, A. (2016). Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
10.
Romanko, A. (2015). Udział wiernych świeckich w organach mediacyjnych w prawie kanonicznym, [w:] P. Zamelski (red.), Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji (s. 159–165), Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 
11.
Sitarz, M. (2013). Competences of collegial organs in a particular church in the exercise of executive power according to the code of canon law of 1983, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
12.
Sitarz, M. (1999). Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
13.
Sitarz, M. (2008). Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
14.
Sitarz, M. (2015). Kompetencje rady ekonomicznej jako przejaw uczestnictwa świeckich we władzy rządzenia, [w:] P. Zamelski (red.), Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji (s. 151–157), Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 
15.
Sitarz M. (2009). Organy kolegialne w Kościele partykularnym, [w:] J. Krukowski, Z. Tracz (red.), 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce (s. 121–184), Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 
16.
Sitarz, M. (2004). Organy kolegialne w Kościele partykularnym, [w:] J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II (s. 115–153), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
17.
Sitarz, M. (2005). Rada duszpasterska, [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, t. II/1 (s. 404–409), Poznań: Pallottinum.
 
18.
Sitek, M. (2014). Współczesne dylematy praw kulturalnych, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” nr 5, s. 79–90.
 
19.
Słowikowska, A. (2014). Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
20.
Wierzbicki, P. (2016). Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
21.
Wroceński, J. (2004). Diecezjalna rada duszpasterska – struktura i zadania, [w:] J. Krukowski, T. Rozkrut (red.), Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwo Naukowe KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 17–18 września 2002 (s. 109–126), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.
 
22.
Wroceński, J. (2009). Udział wiernych świeckich w wykonywaniu władzy rządzenia w Kościele partykularnym, „Kieleckie Studia Teologiczne” nr 8, s. 215–230.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031