The cooperation of the lay Christian faithful in the power of governance in the collegial organs of the particular church
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
JoMS 2017;34(3):11-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The legislator in the Code of Canon Law of 1983 states that those who have received sacred orders are qualified, according to the norm of the prescripts of the law, for the power of governance, which exists in the Church by divine institution. Lay members of the Christian faithful can cooperate in the exercise of this same power according to the norm of law (can. 129). In the article the author analyzes the basics of the cooperation of faithful lay faithful in the power of governance and their participation in the collegial organs of the particular Church, i.e. the finance council, the pastoral council and the mediation council.
 
REFERENCES (22)
1.
Arrieta, J.I. (2008). L’attività consultiva nell’amministrazione ecclesiastica di governo, [in:] J. I. Arrieta (red.), Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa (s. 133–152), Venezia. Marcianum Press.
 
2.
Cusack, B.A. (2002). The pastoral council, [in:] J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green (red.), New commentary on the code of canon law (s. 666–671), New York–Mahwah. Paulist Press.
 
3.
Dyduch, J. (2005). Obowiązki i prawa wiernych chrześcijan świeckich, [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, t. II/1 (s. 42–54), Poznań. Pallottinum.
 
4.
Dyduch, J. (2004). Pozycja wiernych świeckich w Kościele partykularnym, [w:] J. Krukowski, M. Sitraz (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II (s. 61–76), Lublin. Wydawnictwo KUL.
 
5.
Krukowski, J. (2004). Kolegialne organy konsultacyjne w Kościołach partykularnych (Wprowadzenie do problematyki), [w:] J. Krukowski, T. Rozkrut (red.), Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwo Naukowe KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 17–18 września 2002 (s. 21–31), Tarnów. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.
 
6.
Krukowski, J. (2011). Środki pojednawcze zmierzające do zapobieżenia powstaniu sporu administracyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 21(1), s. 171–179.
 
7.
Menke, M. (2013). Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła Katolickiego, „Kościół i Prawo” 2(15), s. 101–113.
 
8.
Pawluk, T. (2002). Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie, t. II, Olsztyn. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 
9.
Romanko, A. (2016). Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.
 
10.
Romanko, A. (2015). Udział wiernych świeckich w organach mediacyjnych w prawie kanonicznym, [w:] P. Zamelski (red.), Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji (s. 159–165), Opole. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 
11.
Sitarz, M. (2013). Competences of collegial organs in a particular church in the exercise of executive power according to the code of canon law of 1983, Lublin. Wydawnictwo KUL.
 
12.
Sitarz, M. (1999). Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim, Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.
 
13.
Sitarz, M. (2008). Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.
 
14.
Sitarz, M. (2015). Kompetencje rady ekonomicznej jako przejaw uczestnictwa świeckich we władzy rządzenia, [w:] P. Zamelski (red.), Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji (s. 151–157), Opole. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 
15.
Sitarz M. (2009). Organy kolegialne w Kościele partykularnym, [w:] J. Krukowski, Z. Tracz (red.), 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce (s. 121–184), Łódź. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 
16.
Sitarz, M. (2004). Organy kolegialne w Kościele partykularnym, [w:] J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II (s. 115–153), Lublin. Wydawnictwo KUL.
 
17.
Sitarz, M. (2005). Rada duszpasterska, [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, t. II/1 (s. 404–409), Poznań. Pallottinum.
 
18.
Sitek, M. (2014). Współczesne dylematy praw kulturalnych, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” nr 5, s. 79–90.
 
19.
Słowikowska, A. (2014). Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.
 
20.
Wierzbicki, P. (2016). Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.
 
21.
Wroceński, J. (2004). Diecezjalna rada duszpasterska – struktura i zadania, [w:] J. Krukowski, T. Rozkrut (red.), Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwo Naukowe KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 17–18 września 2002 (s. 109–126), Tarnów. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.
 
22.
Wroceński, J. (2009). Udział wiernych świeckich w wykonywaniu władzy rządzenia w Kościele partykularnym, „Kieleckie Studia Teologiczne” nr 8, s. 215–230.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top