Wiedza kulturowa w mediach edukacyjnych. analiza porównawcza Polski, Niemiec i Białorusi jako przykładów społeczeństw o różnych doświadczeniach z wielokulturowością – zarys projektu badawczego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):251-274
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany i procesy we współczesnych społeczeństwach, spowodowane przez globalizację i wzmożone migracje, umieszczają obecnie rzeczywistość szkolną, a także media edukacyjne oraz ich badania wśród kluczowych zagadnień globalnego dyskursu na temat różnorodności kulturowej. Niniejsza teza na początku była inspiracją pomysłu badań. Projekt pod tytułem: „Wiedza kulturowa w mediach edukacyjnych – analiza porównawcza Polski, Niemiec i Białorusi jako przykładów społeczeństw o różnych doświadczeniach z wielokulturowością” opracował zespół badaczy zainteresowanych zjawiskiem zróżnicowania kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kreowania wiedzy kulturowej przez wybrane systemy edukacji. Niniejszy projekt złożony został przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi do Narodowego Centrum Nauki jako grant (OPUS-8 o numerze: 278648 2014)1 . Projekt, z założenia o charakterze międzynarodowym oraz interdyscyplinarnym, ma stanowić przyczynek do rozwoju takich dyscyplin naukowych, jak: komunikacja i edukacja międzykulturowa, socjologia, antropologia kulturowa, pedagogika porównawcza, edukacja różnorodnościowa, dydaktyka. Podstawowy cel badań to pogłębiona analiza zakresu wiedzy kulturowej w mediach edukacyjnych oraz próba rozpoznania ewentualnych barier międzykulturowych obecnych w takich przekazach, czyli: brak wiedzy kulturowej lub zafałszowana wiedza kulturowa, błędne stereotypy, uprzedzenia – a tych, jak twierdzą badacze, nie brakuje dla przykładu w szkolnych podręcznikach. Oryginalnym i nowatorskim zamierzeniem naukowym projektu jest ukazanie strategii społecznego konstruowania wiedzy kulturowej w ramach trzech odrębnych systemów (polskiego, białoruskiego i niemieckiego) oraz zbudowanie na tej podstawie modeli teoretycznych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top