PL EN
Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Założenia teoretyczno-badawcze
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Zakład Pedagogiki Społecznej
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):11-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polska od 24 lat udziela schronienia uchodźcom w rozumieniu Konwencji Genewskiej z 1951 roku, dotyczącej statusu uchodźcy, i Protokołu Nowojorskiego z 1967 roku. W związku z globalizacją, która powoduje masowe migracje, do Polski przyjeż- dża coraz więcej imigrantów w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszych warunków do życia. Celem artykułu jest refleksja nad zagadnieniem, czy polski nauczyciel jest przygotowany do pracy z dziećmi cudzoziemskimi w szkole i czy posiada kompetencje kulturowe i międzykulturowe. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej z nich dokonana została analiza danych statystycznych, dotycząca liczby uczniów cudzoziemskich w polskich szkołach (z podziałem na województwa) od roku szkolnego 2001/2002 do 2013/2014, oraz wprowadzono regulacje prawne związane z edukacją dzieci innych kulturowo w polskich placówkach oświatowych. Druga część składa się z charakterystyki dotyczących kompetencji nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów oraz trudności, jakie napotykają oni w swojej pracy. W części tej zostały przytoczone także częściowe wyniki badań oparte na wywiadach jakościowych przeprowadzonych przez autorkę w latach 2011–2014 z nauczycielami uczącymi dzieci cudzoziemskie w szkołach warszawskich. Podany został także przykład „dobrej praktyki” szkół, które wypracowały własne metody pracy z uczniem imigrantem.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top