The Environmental Context of Educational Work with the Youth at Risk of Social Maladjustment
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski
 
 
Data nadesłania: 16-05-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-10-2022
 
 
Data akceptacji: 17-10-2022
 
 
Data publikacji: 29-11-2022
 
 
Autor do korespondencji
Bogumiła Maria Bobik   

Uniwersytet Śląski
 
 
JoMS 2022;49(2):61-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The article aims to moot various problems experienced by adolescents brought up in families and local environment prone to social pathologies. What serves as the grounds for discussion herein is the example of Bytom (a Polish city located in Upper Silesia) which, after 1989, was particularly affected by the transformations connected with the political, social and economic changes following the fall of communism.

Material and methods:
In the course of research, the diagnostic study method was applied together with the following instruments: a questionnaire, document analysis, and observation. The survey was conducted among adolescents over the age of 13 and among their teachers in a selected school located in Bytom

Results:
It was established that both the family and local environment affect the process of social adaptation when it comes to adolescents. The following factors can pose a threat to young people’s development: a low standard of living, bad example set by adults, poverty, unemployment, addictions, loosened family bonds, and peer pressure.

Conclusions:
Growing up in dysfunctional environment may lead to a dearth of interests and life aspirations, limited models of spending leisure time, and a lack of authorities. The youth need support of educational and social welfare institutions.

 
REFERENCJE (37)
1.
Adamski, W. (1993). Młodzież współczesna [Contemporary Youth]. in: W. Pomykało (ed.), Encyklopedia Pedagogiczna [The Encyclopedia of Pedagogy], 380-384. Wydawnictwo Fundacji Innowacja.
 
2.
Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności [Risk Society: Towards a New Modernity]. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
3.
Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu światowego bezpieczeństwa [A world risk society. In search of world security]. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bobik, B. (2020). Instytucjonalne, środowiskowe i indywidualne uwarunkowania funkcjonowania pedagoga szkolnego [Institutional, Environmental and Individual Conditions of School Counsellor’s Work]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
5.
Bobik, B. (2016). Uzależnienia wśród młodzieży na terenach dotkniętych transformacją gospodarczą [Addiction Among Young People in Areas Affected by Economic Transition], 6, 38-46. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.
 
6.
Boguszewski, R. (2016). Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży. in: Młodzież 2016. Raport z badania [Youth 2016. Research report], 52-77. Wydawca CBOS i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Accessed 20.01.2021 on http://www.cinn.gov.pl/AppData... 2016_raport z badania.pdf.
 
7.
Boni, M. (2021). Młodzi 2020. W poszukiwaniu tożsamości. Raport [Young 2020. In search of identity. Report]. Wydawca Fundacja Batorego.
 
8.
Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci [The Rise of The Network Society]. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Connor, D.E. (2002). Aggression and Antisocial Behavior in Children and Adolescents: Research and Treatment. Publishing house The Guildford Press.
 
10.
Doniec, R. (2013). Rodzina jako środowisko życia i wychowania w XXI wieku – indywidualne doświadczenia i interpretacje [The family as an environment of life and education in the 21st century – individual experiences and interpretations], 12 (24), 163-196. Horyzonty Wychowania.
 
11.
Gabowska, M., Gwiazda, M. (2019). Młodzież 2018 [Youth 2018]. Wydawca CBOS i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Accssed 10.01.2021 on https://www.cnn.gov.pl.
 
12.
Izdebska, J. (2017). Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka [Multidimensional life expanse of contemporary child], 38, 41-54. Zagadnienia Społeczne.
 
13.
Kanclerz, B. (2016). Młodzież w rzeczywistości „globalnej zmiany” z pespektywy rówieśników [Youth in the reality of “global change” from their peers’ perspective], 2 (10), 281-294. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja.
 
14.
Kawula, S. (2008). Rodzina współczesna: przeobrażenia i przyszłość [Contemporary family: transformations and the future]. in: A.W. Janke (ed.), Zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji w czasie transformacji [Human resource management of the organization in the time of transformation], 112-165. Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
15.
Kędzior, J. (2008). Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna [The Youth As a Special Social Category]. in: J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchała (ed.), Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos [Modern Youth Between Eros and Thanatos], 9-17. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
16.
Kocejko, M. (2021). Sytuacja dzieci z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19 – analiza intersekcjonalna [The situation of children with disabilities during the COVID-19 pandemic – an intersectional analysis], 20, 2, 76-91. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. Accessed 13.10.2022 on https:// www.dzieckokrzywdzone.fdds.pl.
 
17.
Krauz-Mozer, B., Borowiec, P. (2008). Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji [Globalization – the unbearable resemblance? The world and its institutions in the process of uniformization]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
18.
Lewandowska-Kidoń, T., Kalinowska-Witek, B. (2016). Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej [The Role of School Counselor in the System of Psychological and Pedagogical Assistance at School]. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
19.
Murzyn, A. (2001). Filozofia edukacji schyłku XX wieku. Wybrane kwestie [Philosophy of Education at the End of 20th Century. Selected Issues]. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
20.
Northey, W.F., Wells, K.C, Silverman, W.K., Bailey, C.E (2003). Childhood behavioral and emotional disorders, 29 (4), 523-545. Journal of Marital and Family Therapy.
 
21.
Oleszkowicz, A. (2006). Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania, formy, skutki [Adolescent Rebellion. Determinants, Forms, Consequences]. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
22.
Pawlak, M. (2021). Najnowsze badanie: dla młodzieży izolacja jest gorsza niż nauka zdalna [Latest Study: For adolescents, isolation is worse than distance learning]. Accessed 12.10.2022 on https://brpd.gov.pl/2021/01/05....
 
23.
Poviat Labour Office in Bytom. Statystyka dotycząca bezrobocia w powiecie bytomskim [Unemployment Statistics in Bytom Poviat]. Accessed 04.01.2021 on http://www.bytom.gov.pl.
 
24.
Pyżalski, J. (2015). Wychowanie i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli [Education and socio-cultural competences of modern teachers]. Wydawnictwo theQstudio.
 
25.
Raport z badania CBOS Młodzież [Youth]. Accessed 06.01.2021 on https://www.cinn.gov.pl.
 
26.
Sałasiński, M., Badziukiewicz B. (2003). Vademecum pedagoga szkolnego [Vademecum of a School Counselor]. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
27.
Simon, F.B, Stierlin, H. (1998). Słownik terapii rodzin [The Language of Family Therapy: A Systemic Vocabulary and Sourcebook]. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
28.
Szafraniec, K. (2011). Raport Młodzi 2011. Raport Prezesa Rady Ministrów [Report Young 2011]. Wydawnictwo IBRKK.
 
29.
Szafraniec, K. (2018). Młodzi 2018: cywilizacyjne wyzwania, edukacyjne konieczności [Young 2018: civilization challenges, educational necessities]. Accessed 12.10.2022 on https://mlodzi2018.pl/.
 
30.
Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa [Sociology. Society analysis]. Wydawnictwo Znak.
 
31.
Szczepanik, R. Podstawy pracy pedagoga szkolnego [The Basis of School Counselor’s Work]. Polski Uniwersytet Wirtualny. Accessed 16.10.2019 on http://www.puw.pl.
 
32.
Wilk, T. (2003). Wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce odmiennych regionach gospodarczych [Values and Lifestyles Represented by Contemporary Youth in Divergent Economic Regions of Poland]. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
33.
Vitiello, B., Stoff, D.M. (1997). Subtypes of aggression and their relevance to child psychiatry, 36 (3), 307-315.l. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.
 
34.
Voivodship Labour Office in Katowice. Statystyka dotycząca bezrobocia w województwie śląskim [Unemployment Statistics in the Silesian Voivodeship]. Accessed 04.01.2021 on http://www.wupkatowice.praca.g....
 
35.
Wrzesiński, W. (2003). Jednostka – rodzina – pokolenie [Individual – Family – Generation]. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 
36.
Wysocka, E. (2009). Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej [Experiencing Life in Youth – Problems, Crises, and Strategies for Resolving them. An Attempt at Describing the Structural and Functional Model of Life Preferred by Adolescents from the Perspective of Social Pedagogy]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
37.
Zawadzka, D, Stalmach, M., Tabak, I. (2016). Zdrowie i zadowolenie z życia uczniów w wieku 13–17 lat jako determinanty subiektywnej witalności [Health and life satisfaction among pupils at the age of 13–17 as determinants of the subjective vitality], 91, 14-19. Pediatria Polska. Accessed 02.01.2021 on https://www.sciencedirect.com/....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top