Telemedycyna jako problem medyczno-prawny
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2
Uniwersytet Łódzki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Adam J. Białas   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Data nadesłania: 28-04-2022
Data ostatniej rewizji: 24-05-2022
Data akceptacji: 01-06-2022
Data publikacji: 31-07-2022
 
JoMS 2022;48(1):97–118
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszego artykułu jest wykładnia przepisów dotyczących telemedycyny i jej funkcjonowania w Polskim systemie opieki zdrowotnej. Omówiono także problematykę odpowiedzialności zawodowej lekarza oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w kontekście telemedycyny.

Materiał i metody:
Przedmiotem badań są przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych ustaw i rozporządzeń dotyczących zastosowania metod telemedycyny. W ramach badań zastosowano metodę formalno-dogmatyczną.

Wyniki:
Analiza przedmiotowych przepisów prawa ujawniła istnienie szeregu przepisów dotyczących pośrednio albo bezpośrednio problematyki telemedycyny. W szczególności istotne okazały się przepisy tworzone w reakcji na epidemię COVID-19.

Wnioski:
Na gruncie przedmiotowych przepisów należy zauważyć, że odpowiedzialność związana ze stosowaniem telemedycyny ma charakter wielopłaszyznowy i występuje na gruncie wielu gałęzi prawa. Dotychczasowa ewolucja odpowiedzialności związanej ze stosowaniem medycyny nakazuje przypuszczać rozwój tej dziedziny w bliskiej przyszłości.

 
REFERENCJE (11)
1.
Arbeille, P. i in. (2018). Remote Echography between a Ground Control Center and the International Space Station Using a Tele-operated Echograph with Motorized Probe. „Ultrasound in Medicine & Biology”, No. 44(11), s. 2406–2412, https://doi.org/10.1016/j.ultr....
 
2.
Bonnardot, L. and Rainis, R. (2009). Store-and-forward telemedicine for doctors working in remote areas. „Journal of Telemedicine and Telecare”, No. 15(1), 1–6, https://doi.org/10.1258/jtt.20....
 
3.
Brown, S.P. i in. (2020). Psychological Care Augmented by Telemedicine after a Polar Bear Encounter at an Arctic Research Station: A Case Report. „Telemedicine Journal and E-Health: The Official Journal of the American Telemedicine Association”, No. 26(3), s. 369–373, https://doi.org/10.1089/tmj.20....
 
4.
Budyn-Kulik, M. W: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2022.
 
5.
Fahimi, F. i in. (2020). A Vital Signs Telemonitoring Programme Improves the Dynamic Prediction of Readmission Risk in Patients with Heart Failure. AMIA... Annual Symposium Proceedings. AMIA Symposium, 2020, s. 432–441.
 
6.
Marescaux, J. i in. (2001). Transatlantic robot-assisted telesurgery. „Nature”, No. 413(6854), s. 379–380, https://doi.org/10.1038/350966....
 
7.
Martinelli, M. i in. (2020). High-altitude mountain telemedicine. „Journal of Telemedicine and Telecare”, https://doi.org/10.1177/135763....
 
8.
Miłkowska-Dymanowska, J. i in. (2018). A pilot study of daily telemonitoring to predict acute exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease. „International Journal of Medical Informatics”, No. 116, s. 46–51, https://doi.org/10.1016/j.ijme....
 
9.
Mines, M.J. i in. (2011). The United States Army Ocular Teleconsultation program 2004 through 2009. „American Journal of Ophthalmology”, No. 152(1), s. 126–132.e2, https://doi.org/10.1016/j.ajo.....
 
10.
Potulski, J. (2021). Polski model „Klauzuli dobrego samarytanina” – perspektywa karnoprawna. „Studia Prawnicze KUL”. (3), 159–176. https://doi.org/10.31743/sp.11....
 
11.
Wolska-Bagińska, A. (2019). Ochrona danych osobowych w polskim procesie karnym. Warszawa: C.H. Beck.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031