Sukces zawodowy emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii a ich aktywność edukacyjna
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):437-462
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sukces, w tym sukces zawodowy, jest powszechnym dążeniem człowieka. Jego miarę stanowi przeważnie subiektywne nadawanie znaczeń przez jednostkę poszczególnym osiągnięciom i klasyfikowanie ich jako sukcesy. Osiąganie sukcesu warunkowane jest licznymi czynnikami, w tym osiągnięciami i aktywnością edukacyjną dorosłych, jest również związane z pokonywaniem licznych trudności i przeszkód. W szczególnej sytuacji są emigranci, którzy opuszczają ojczyznę w nadziei osiągnięcia sukcesu życiowego, w tym zawodowego w kraju, który w ich ocenie stwarza bardziej sprzyjające do tego warunki. Celem badań było poszukiwanie związku między sukcesami zawodowymi polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii a ich aktywnością edukacyjną. Badania zrealizowano w grupie 128 emigrantów, którzy odnieśli sukces zawodowy w Wielkiej Brytanii. Ustalono, że sukces zawodowy odniesiony przez Polaków w Anglii w przypadku zdecydowanej większości badanych odpowiadał ich aspiracjom zawodowym. Ponadto badani emigranci byli wyraźnie sceptyczni w ocenie możliwości osiągnięcia analogicznego sukcesu w Polsce. W ocenie niespełna 1/3 badanych związek między ich aktywnością edukacyjną a poczuciem sukcesu zawodowego jest jednoznaczny i wyraźny. Wyższe wykształcenie sprzyjało wyższemu poczuciu sukcesu zawodowego. Niniejsze badania nie wyczerpują podjętego problemu. Stanowią one fragment obszerniejszych analiz funkcjonowania polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top