Programy operacyjne organizacji producentów owoców i warzyw z perspektywy polityki rolnej - ocena i rekomendacje
 
Więcej
Ukryj
1
SGGW w Warszawie
 
2
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute
 
 
Data nadesłania: 01-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-10-2023
 
 
Data akceptacji: 23-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Jakub Kraciński   

SGGW w Warszawie
 
 
JoMS 2023;52(3):728-742
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem pracy jest ocena programów operacyjnych (P.O.) wdrażanych w organizacjach producentów owoców i warzyw (OP) jako narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz sformułowanie rekomendacji na przyszłość

Materiał i metody:
Metody badawcze opierają się na przeglądzie literatury przedmiotu oraz analizie dokumentów źródłowych związanych z P.O. (niepublikowane raporty agencji rządowych, akty prawne), wdrażanymi w latach 2013-2018. Opinie beneficjentów na temat P.O. uzyskano przeprowadzając wywiady kwestionariuszowe metodą CATI w populacji organizacji producentów owoców i warzyw (OP) korzystających z P.O.

Wyniki:
Zidentyfikowano szereg słabości wynikających z wdrażania P.O., tj. nadmierne obciążenie skomplikowanymi obowiązkami administracyjnymi, czasochłonne i powtarzające się kontrole prowadzone w OP i niedostosowane mierniki rezultatów, które zniechęcają producentów do korzystania z P.O.

Wnioski:
Przyszłe programy operacyjne powinny zawierać większą liczbę dozwolonych do realizacji działań oraz gwarantować beneficjentom większą swobodę wyboru. Kontrole wykorzystania środków publicznych powinny być prowadzone sprawnie, uwzględniając konieczność minimalizacji nakładów pracy i innych obciążeń członków OP. Do oceny skuteczności P.O. powinny być zastosowane wskaźniki, które w sposób bardziej adekwatny mierzą rezultat podejmowanych działań i jednocześnie nie są uciążliwe dla beneficjentów.

 
REFERENCJE (27)
1.
Alho, E. (2015). Farmers’ self-reported value of cooperative membership. Evidence from heterogeneous business and organization structures. Agricultural and Food Economics, 3(1), s. 122. https://doi.org/10.1186/s40100....
 
2.
Banaszak, l. (2008). Agricultural producer groups in Poland: Empirical survey results. Journal of Rural Cooperation, 35(2), s. 73–86. https://doi.org/10.22004/ ag.econ.163872.
 
3.
Banaszak, I. (2008). Determinants of Successful Cooperation in Agricultural Markets: Evidence from Producer Groups in Poland. w: Hendrikse, G., Tuunanen, M., Windsperger, J., Cliquet, G. (red), Strategy and Governance of Networks. Contributions to Management Science. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
4.
Beckmann, V., Otto, I. M., Tan, T. (2015). Overcoming the legacy of the past? Analyzing the modes of governance used by the Polish agricultural producer groups. Agricultural Economics, 61(5), s. 222-233. https://doi.org/10.17221/190/2....
 
5.
Bijman, J., Wijers, G. (2019). Exploring the inclusiveness of producer cooperatives. Current Opinion in Environmental Sustainability, 41, s.74-79. https://doi.org/10.1016/j.cosu....
 
6.
Biuksane, I. (2021). The role of producer organizations in development of the Latvian fruit and vegetables sector and the EU. Agronomy Research, 19(2), s. 981-993. https://doi.org/10.15159/AR.21....
 
7.
Baer-Nawrocka, A. (2011). Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej a kwestia parytetu dochodów rolniczych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (166), s. 26-36.
 
8.
Camanzi, L., Malorgio, G., & Azcárate, T. G. (2011). The role of producer organizations in supply concentration and marketing: a comparison between European countries in the fruit and vegetable sector. Journal of Food Products Marketing, 17(2-3), s. 327-354.https://doi.org/10.1080/104544....
 
9.
Fałkowski, J., Chlebicka, A. (2021). What product mix do they offer and what marketing channels do they use? – Exploring agricultural producer organisations’ heterogeneity. Journal of Rural Studies, 85, s. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jrur....
 
10.
Czyżewski, A. (2003). Interwencjonizm w polityce krajów wysokorozwiniętych. W A. Czyżewski, Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym, s.109-129. Wydawnictwo AE.
 
11.
Grashuis, J., Su, Y. (2019). A Review of the Empirical Literature on Farmer Cooperatives: Performance, Ownership and Governance. Finance, and Member Attitude. Annals of Public and Cooperative Economics, 90(1), s. 77-102. https://doi.org/10.1111/apce.1....
 
12.
Fałkowski, J., Chlebicka, A., Łopaciuk-Gonczaryk, B. (2017). Social relationships and governing collaborative actions in rural areas: Some evidence from agricultural producer groups in Poland, Journal of Rural Studies, 49, s. 104-116. https://doi.org/10.1016/j.jrur....
 
13.
GUS. (2022). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021. GUS.
 
14.
Komisja Europejska. (2014). SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrożenia przepisów dotyczących organizacji producentów, funduszy operacyjnych i programów operacyjnych w sektorze owoców i warzyw od momentu wprowadzenia reformy z 2007 r.
 
15.
Komisja Europejska. (2023, 03 16). Noty tematyczne o Unii Europejskiej. Pobrano z lokalizacji https://www.europarl.europa.eu....
 
16.
Kraciński, P., Bugała, A., Zaremba, Ł., Nosecka, B. (2021). Ocena postępów w osiągnięciu ogólnych celów strategii krajowych dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce za lata 2013-2018. [ekspertyza dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]. IERiGŻ-PIB.
 
17.
Kraciński P., Wicki, L. (2020). Pozycja konkurencyjna jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego na rynkach zagranicznych. Wydawnictwo SGGW.
 
18.
Kulawik, J. (2015). Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w perspektywie globalnej. Gospodarka Narodowa, s.119-143.
 
19.
Kutkowska, B. i Antosz, I. (2012). Szanse i zagrożenia rozwoju grup producentów rolnych. Wieś i Rolnictwo, 4 (157), 91-111.
 
20.
Lemanowicz, M. (2018). Rural development programme as an instrument of financial support for agricultural producer groups in Poland. Proceedings of the 2018 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT (s. 131−137). Latvia University of Life Sciences and Technologies. doi:10.22616/ESRD.2018.128.
 
21.
Martos-Pedrero, A. Belmonte, L. Cortés-García, F., Are there any differences in the corporate social responsibility strategy of fruit and vegetable production-commercialization cooperatives and other companies operating in southeastern Spain? Annals of Public Health Issues, 1(1), 1-26. https://doi.org/10.1111/apce.1....
 
22.
Duque-Acevedo, M, Belmonte,-Ureña L, Terán-Yépez, E, Camacho-Ferre, F., Sustainability and circularity in fruit and vegetable production. Perceptions and practices of reduction and valorization of agricultural waste biomass in south-eastern Spain. Journal of Environmental Management, 316, s. 115270. https://doi.org/10.1016/j.jenv....
 
23.
Nosecka, B. (2017). Czynnik i mierniki konkurencyjności zewnętrznej sektora ogrodniczego i jego produktów. IERIGŻ-PIB.
 
24.
Ortmann, G., King, R, (2007). Agricultural Cooperatives I: History, Theory and Problems. Agricultural Economics Research, Policy and Practice in Southern Africa, 46(1), s. 18-46. https://doi.org/10.1080/030318....
 
25.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn.zm.).
 
26.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1), Artykuł 103d.
 
27.
Wiatrak, A. (2006). Grupy producentów rolnych – istota działania i zarządzania. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, VIII (4), 361-365.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top